Kris makakatagpo rin ng lalak­ing pang-for­ever… sa ta­mang panahon

Cebu Libre - - NEWS -

MABUTI na­man at nag­bitiw ng pa­hayag si Kris Aquino na hindi na siya kinikilig kay Mayor Her­bert Bautista. Sa huli ni­lang pagkikita nang ikasal ng ak­tor-puli­tiko ang yaya ni Bimby ay naram­daman sig­uro ng ak­tres-TV host na hindi na tu­lad nang dati ang ex­cite­ment niya nang magkita sila ni Mayor Bis­tek.

Mas ma­g­a­nda na ang ganu’n kesa na­man sa parang hang­gang ngayon ay umaasa pa rin siyang maiba­ba­lik ang dati ni­lang sama­han.

Bata pa na­man si Kris, kung ang iba ngang mga artis­tang mas matanda kesa sa kanya ay nakakatagpo pa ng mama­halin at mag­mama­hal, hindi na­man im­posi­bleng ganu’n din ang mangya­yari sa kanya sa hi­na­harap.

Natatakot kasi ang mga kalalak­i­han sa kanya. Una, na­pakataas ng kanyang es­tado sa lipunan, sikat pa siya at maya­man, kaya mag­dadalawang-isip ta­laga ang mga kalalak­i­hang makipaglapit sa kanya, hindi birong ha­mon ‘yun.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.