Fe­male star tinawag na ‘mat­ing­ger-z’, ki­labot na mag­nanakaw sa show­biz

Cebu Libre - - NEWS -

HANG­GANG ngayon ay hindi pa rin nabubura ang imahe ng isang ma­g­a­n­dang fe­male per­son­al­ity, isang tatak na hindi ka­gan­da­han, kung tawa­gin siya ng kanyang mga dat­ing ka­tra­baho ay Mat­ing­ger-Z.

May ka­liku­tan kasi ang kanyang mga ka­may, sa so­brang ka­liku­tan ay umaabot ‘yun sa mga kagami­tan ng kanyang mga kasama­han sa tra­baho, kaya niya na­mang bu­mili dahil malaki na ang kanyang kinikita pero mas gusto niyang gi­neget­lak ang pag-aari ng iba.

Nu’ng min­sang in­ter­byuhin siya ng isang beck­ing TV host ay win­dang na win­dang ang back­lush dahil aa­pat lang na­man sila sa kuwarto, siya, ang becki at ang dalawang cam­era­man pero nawala ang mama­hal­ing cell­phone ng becki.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.