Kris 2 be­ses niyayang pakasal ni Bis­tek: Pero ib­i­nalik ko ‘yung ring sa kanya!

Cebu Libre - - NEWS -

ANO kaya ang reaksyon ni Que­zon Ci t y Mayor Her­ber t Bautista sa nag­ing re­be­lasyon ni Kris Aquino sa panayam ng Peo­ple Asia (De­cem­ber 2017Jan­uary 2018 is­sue) na dalawang be­ses palang nag- pro­pose ng kasal sa kanya si Bis­tek.

Nan­lalaki ang mga mata namin ha­bang bin­abasa ang panayam kay Kris ni Bum Teno­rio, Jr. dahil pasabog ang bawat sagot nito.

Ba­hagi ng pa­hayag ni Kris, “One of the low­est mo­ments of my life, I still re­mem­ber the date, April 8, 2014, ina­trasan ako ng kasal ni Herbert.

“Over the phone, I was in Belle­vue Ho­tel in Ala­bang be­cause we were cel­e­brat­ing (ad­vance) the 7th birth­day of Bimb (Bimby). It was that af­ter­noon when I got the call. It did not hit me at first be­cause we were hav­ing a party.”

Ayon pa sa biggest in­flu­encer sa so­cial me­dia ayon mismo sa Google at YouTube ay mul­ing nag-pro­pose si Bis­tek sa kanya noong Enero 22, 2017 ha­bang nasa Rome, Italy sila.

Sabi raw ni Herbert kay Kris, “Ang ta­gal kong utang ito sa ‘ yo. So, pwede bang mak­abawi ngayon?”

Ti­nang­gap na­man daw ni Kris ang sings­ing na D-color heart- shaped diamond ring pero kinabukasan ay isin­auli ito ng Queen of So­cial Me­dia and On­line World.

“I re­turned the ring not be­cause gusto kong iparam­dam sa kanya kung anong ip­inaram­dam niya sakin three years ago be­fore that. It was be­cause nag­is­ing na ako, I just re­al­ized that a per­son like him and a per­son like me can’t be to­gether be­cause in a home where there can only be one star. And I think, a union like that would re­quire me to no longer be me. And I still want to be me,” pali­wanag pa ni Kris.

Isa pang dahi­lan kung bakit mas la­long hu­manga si Kris kay Herbert ay dahil noong pana­hong nag- bail si dat­ing Pres­i­dente Noynoy Aquino para sa ik­i­naso sa kanya sa Ma­mas­apano tragedy na nang­yari noong 2015 ay nasa Sandi­gan­bayan din ang Que­zon City Mayor.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.