Pwede ba nako baw­ion akong mga gifts sa akong uyab?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Bacalso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Good day ate Jude, ako diay si John­bert En­cio, taga Sam­boan. Na-a koy uyab ate unya na-a koy gi­hatag niya nga re­mem­brance namo. For ex­am­ple ate magk­abuwag mi, ki­na­hanglan ba na e-uli nang gi­hatag nako ate? Pal­i­hog ko ug tam­bag ate. Sala­mat.

John­bert Dear John­bert,

Una sa tanan, timail­han sa tiu­nay nga kina-iya sa tawo ang iyang at­ti­tude sa paghatag ug pag­bawi ug mga gi gasa niya. Sa imong kau­galin­gong pag angkon, usa kini ka “re­mem­brance”, usa ka han­do­manan sa in­y­ong panaghiusa nga, un­for­tu­nately, wala maab­tan sa gi­pan­gan­doy sa tanan nga for­ever.

Sa ngalan nga nakahuna huna kag bawi an­ing imong gi­hatag niya, murag maka in­gon ko nga mayra pud nga gibuwa­gan ka, kung wala pa man gani. Al­ler­gic kaayo ko anang mga hatag-bawi, ewww. Kung atong susi­hon ug maayo, ang imong gi­hata­gan lamang ang du­nay fi­nal say kung unsa iyang buha­ton sa imong gi­pang­hatag niya. As far as I’m con­cerned, bisan pag dauban na niya, wala kay mabuhat ug hi­labon nang wala kay labot.

Ngano diay? Mura man ug gi­pa­gawas nimo nga karong wala na moy re­lasyon, da­pat niya iuli imong gi­pang­hatag, nga daw bayad to sa iyang oras, ser­bisyo, ug pagkuyog nimo. Oy oy oy, wala na lay kwenta ang iyang gi gahin nga oras pud para dinha nimo? Unsa imong ik­abayad ani?

Huwata intawn nga siya mismo ang mu uli sa maong mga bu­tang. Para maka move on ang usa ka tawo, dakong ta­bang ang dili makita ang mga bu­tang, hu­lag­way, text mes­sages ug unsa pang uban dinha nga makapa hinum­dom nila sa naguba nga re­lasyon. Malas lang nimo ug iyang ipang­hatag o ibali­gya. Sa maong sit­wasyon, wala na pud kay mabuhat ana kay kin­ing maong bu­tang iyaha na­mang prop­erty.

Ang usa ka sikat nga ex­am­ple nga nag uli-ay ug mga gamit nga man­ag­ti­ayon mao ang su­per­model nga si Mi­randa Kerr, nga gi uli ang ala­has nga muk­a­bat ug mga US$8.1 mil­lion didto sa iyang kanhe nga si Jho Low, kay na­pa­matud-an man nga ang kin­ing lalake nahil­am­bigit sa usa ka cor­rup­tion case, ug duda sa su­per­model nga ang kwarta nga iyang gigamit sa pag palit an­ing mga ala­has gikan sa maong kri­men. Kung dili in­gon ani in­y­ong kaso, pag­puyo.

Para di ka maka in­gon nga un­fair ko, patas ra mo sa imong uyab. Kung unsa man iyang gi­hatag nimo ad­tong kamo pa, wala siyay katun­god nga pan­gay­oon ni ug ba­lik. Karon, kung ang maong bu­tang usa ka fam­ily heir­loom ( sama sa sings­ing, relo o kuwin­tas nga du­nay dakong balor), i ampo na lang gyud nga maayo ang pagk­abuwag para mahimo ra ni­mong ma­pan­gayo ba­lik.

Lahi pud ang sto­rya sa kaso sa ma­halon nga en­gage­ment ring unya wala ma­dayon ang pag­minyo o nagk­abuwag ang mag­ti­ayon. Pasala­mat ka nga wala pa muabot ana.

Jude

Mao Jude!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.