Mao JUDE!

Dise-siyete pa akong anak, sug­tan nako mag uyab-uyab?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

DISE-SIYETE PA AKONG ANAK, SUG­TAN NAKO MAG UYAB-UYAB? Dear Jude,

Ang akong anak bag-o lang ni dise siyete. Buotan ni siya, unya kugi­han kaayo sa es­kwela. Pir­man­inti ni siya first honor sukad pa sa una, unya daghan kaayo ni siya awards sa ex­tra cur­ric­u­lar nila kay tig duwa man ni siya ug vol­ley­ball unya apil pud siya sa ilang school choir. Vice Pres­i­dent pud ni siya sa ilang klase karon. Lak­tod pagka sto­rya, Jude, wala gyud koy bisan gamayng pagma­hay an­ing bataa.

Apan atong pag birth­day niya last month, duna siyay gipa ila-ila nako nga amigo kuno niya. Best friend iyang in­gon, pero naka­matikod man gud kos ilang li­hok nga murag lahi ilang pagka close. Basin naikog lang ni siya mu angkon nako nga uyab niya kay naka in­gon man gud mi sa iyang Papa nga dili mi musugot ug uyab uyab hang­tod siya maka grad­u­ate ug col­lege. So­bra ra ba, Jude? Tan aw nimo karong pana­hona kaya na nila dunganon ang uyab uyab ug es­kwela? Tam­bagi ko.

Ester­lita Ju­maloy

Ester­lita,

Guimikan sa imong suwat, mura ug wala koy makita nga ika­s­away sa imong anak. Isip mga ginikanan (ang akong anak usa ka 8-year-old mixed ter­rier, si Shadow nga puera buyag has­tang buotana pud, apan nita­bang pud ko ug pa es­kwela sa akong duha ka manghod, mao nga kasabot ko sa imong gi agi-an), the only thing that we can ask for is they do well in school, isip pag an­dam sa ilang kinabuhi nga wala na sa atong tugkaran. We can only pre­pare them as best we can for their fu­ture.

Lakip sa maong fu­ture ang pakig re­lasyon nila, and al­though you may think 17 is too young to be in­volved sa maong mga bu­tang, it ac­tu­ally de­pends on the gen­er­a­tion and the per­son. Atong pana­hon sa atong mga lolo ug lola, kung dise otso na ka unya wala pa ka minyo-i, da­gang ulay na ka! In fact, ug usa ni ka kon­trober­syal nga da­gan sa paghuna-huna nga gi sug­gest sa akong maes­tra sa Ge­net­ics atong kole­hiyo pa ko…bi­o­log­i­cally speak­ing, the best time to have chil­dren is when the ga­metes (sex cells) are fresh…and this is around the age of 16. Bi­o­log­i­cally speak­ing lang ha, walay labot ana ang ma­tu­rity level nila ug ca­pac­ity to grow a fam­ily re­spon­si­bly.

Ester­lita, makita namo nga tarong nimo pag­padako imong anak. You should be proud of your­self. Al­though kasabot ko nga hi­naot unta af­ter col­lege na siya mag uyab uyab, us­a­hay dili gyud ka pugn­gan ang gibati sa usa ka tawo. Para nako, mas de­likado hi­noon ug itago itago ang re­lasyon ug ma­pu­gos ug pa­makak sila para lang dili ninyo makasab-an, or in her case, so that she feels she hasn’t vi­o­lated a con­tract with you, her par­ents, nga ni in­gon niya nga ayaw usa pag uyab uyab.

My ad­vice? Ob­ser­bahi. Kin­ing iyang “best friend” ba dili babag sa iyang de­vel­op­ment as a per­son? Does he en­hance her? Dili ba siya babag sa iyang pag es­kwela? Kahinum­dom ka atong sto­rya sa UC nga duha ka top­notch­ers kay manag-uyab diay ug nagtin­a­ban­gay para ma top sa exam? If he in­spires her to be bet­ter, all you can do is to guide them. Mas maayo nang ikaw ang giya im­bis kon­tra­bida.

Tan aw nako she is ma­ture enough to han­dle jug­gling school and a re­la­tion­ship, she’s cer­tainly proven that enough. Kung dunay neg­a­tive ef­fect sim­bako, sto­ryahi ninyo. Mao nay naka nin­dot ug brayt ang anak unya open ang com­mu­ni­ca­tion sa pam­ilya, dali ra gyud makakita ug so­lusyon. Good luck and con­grat­u­la­tions sa imong par­ent­ing skills! Saludo ko sa mga ginikanan nga sama nimo.

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Gusto ka bang mu­tim­baya sa mga nagsaulog sa ilang ad­lawng natawhan ug an­niver­saries? Ipadala ang imung mga greet­ings sa ce­bu­li­bre@in­quir­erpub­li­ca­tions.ph o sa gabuya66@ya­hoo.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.