Paolo naglad­lad kay Maine: Ikaw ang mag­bubukas ng sar­ili mong ‘closet’ sa mundo, hindi ibang tao!

Cebu Libre - - NEWS -

Apat na kuwento ang tam­pok sa pan­im­u­lang salang ng Hu­mans of Barangay project ni Maine Men­doza na ni-launch sa isang Face Book page last April 3.

Fea­tured ang kuwento nina Jose Manalo, Wally Bay­ola, Paolo Balles­teros at dalawang bad­ing.

Sa parte ni Paolo, ang paglal­ad­lad bi­lang bad­ing ang kanyang ib­i­na­hagi. Parte ng pa­hayag ni Pao, “Just take your time, kahit 100 years pa yan, ikaw ang ba­hala. Kasi ikaw ang mag­bubukas ng sar- ili mong ‘closet’, hindi ibang tao.”

Payo na­man sa mga ka­bataan ang ip­inarat­ing ni Jose na huwag mag­ing ma­pu­sok at huwag ding sugod nang sugod.

“Kasi may mga de­sisyon tay­ong akala natin ay tama, pero sa dulo lang natin malala­man na mali pala. At lag­ing tan­daan, sa buhay tat­long A lang yan: am­bisyon, abil­i­dad, agrikul­tura ( laughs). Hindi, Aksyon! Aksyon!”

Ang karanasan bi­lang kom­e­dyante ang ib­i­na­hagi na­man ni Wally. Natu­tuwa siya at nakaka­pag­pasaya siya ng tao, “Yun nga lang min­san, kahit seryoso ka na, hindi ka pa rin sine­seryoso ng mga tao. Kasi nga kom­e­dyante ka.”

Isi­nalaysay na­man ng magkaibi­gang bad­ing kung paano sila laitin at i-down ng mga tao dahil sa kani­lang sex­ual pref­er­ence.

Pi­na­puri­han ng mga tao, ne­ti­zens at re­view­ers ang Hu­mans of Barangay project ni Maine.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.