John Lloyd nag­pakalbo, in­una­han na ang pag­taas ng hair­line at pag­nipis ng buhok

Cebu Libre - - NEWS -

PARA mai­wasan sig­uro ang pat­u­loy na pag­taas ng kanyang hair­line ay nag­pakalbo na lang si John Lloyd Cruz. Kesa nga na­man sa mai­nis siya tuwing huma­harap sa salamin ay mas ma­g­a­nda nang tang­galin niya ang dahi­lan ng kanyang pagkai­nis.

Kahit na­man nu’n ay marami nang nakaka­pansin sa kanyang hair­line, pataas na ‘ yun nang pataas, na ang ibig sabi­hin ay papunta na ‘yun sa pag­nipis ng kanyang buhok na pauwi na sa pagkakalbo.

Na­ga­gawan na­man ng paraan ng kanyang hair­styl­ist ang hindi masyadong pag­puna sa kanyang mataas na hair­line sa TV at pe­likula, pero mas maram­ing pagkakataong ka­pansin- pansin natal ag aangp agni pisng kanyang buhok, kaya ang gi­nawa ni Lloy­die ay nag­pakalbo na lang siya.

Pero buhok lang na­man ang nag­bago sa ak­tor, ang kaguwa­puhan niyang ki­nakik­ili­gan ng buong bayan ay nandiyan pa rin, ang hini­hin­tay na lang ng mas nakararami ay kung kailan siya ha­harap sa mga cam­era.

Na­paka­haba na nga na­man ng pa­mamahinga ni JLC, hindi na sim­pleng pahinga ang ilang buwang pagkawala sa gitna ng ak­siyon, marami nang nasasabik sa kanyang pag­ba­ba­lik.

Ni­nanam­nam pa rin niya ang ta himik na bu hay, ang kapribaduhan nila ni Ellen Adarna, ilang tu­log at gis­ing na lang mula ngayon ay darat­ing na ang munti ni­lang anghel.

Kalbo man ay guwapo pa rin si Lloy­die!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.