Unli-siomai sa balay

Cebu Libre - - NEWS - ni Cris Evert Lato-Ruf­folo

Sa kan­ti­dad nga P100, pwede ka na makakaon og un­lim­ited nga siomai ug pusô pare­san sa bug­naw kaayo nga iced tea.

Kini mao ang negosyo nga gi­panag-iya sa man­ag­suong Jose Ju­lian “Agok” ug Marell Nadera, mga l umad nga taga Barangay Tisa, syu­dad sa Sugbo.

Ang maong kon­septo sa unli-siomai nag­sugod lang ni­ad­tong Marso 4 sa balay ni Marell sa Si­tio Up­per Manol sa Barangay Tisa.

Ang balay sa ilang in­a­han nga si Aure­lia nahimo pud nga kan-anan tun­god sa kadaghan sa mga tawo nga nidagsa sa ilang dapit.

Tun­god kay ang mga lamesa ug lingku­ranan igo lang maka-ac­com­mo­date og 25 ka tawo, ang uban mo­huwat pa inta­won sa ilang turno.

“Ki­na­hanglan na gyud mi mobal­hin og dako dako nga lu­gar. Tim­ing pud nga naa ra ang balay sa pam­ilya sa akong asawa nga dunay sakto nga space alang sa among mga cus­tomers,” sugid ni Agok.

Ang maong balay nahimu­tang sa Sta. Tere­sita Vil­lage ug gi­panag-iya sa pam­ilya Ba­calla, mga giniki­nan ni Cristy, ang kapikas sa kinabuhi ni Agok.

Ang sala sa maong balay gi­himo na pud ni­lang kananan ug ang garahe gibu­tan­gan nila og mga lamesa ug lingku­ran. Nibal­hin sila sa maong balay ni­ad­tong Marso 8 ug didto maka-ac­com­mo­date na sila og mga 80 kapin ka tawo.

Midu­mog gyud ang mga tawo sa “unli-siomai sa balay” kay gawas nga lami ug dagko ang siomai, apil na ang pusô ug iced tea sa presyo nga P100.

Bridal shower ug unli siomai

Ni­ad­tong Marso 17, gisaulog nila Brenda Dalipe ug Niki Reynes ang ilang bridal shower kauban ang laing unom nila ka hi­gala.

Sa kan­ti­dad nga P800, nabu­sog ug nali­pay sila sa ilang gikaon ug sa ser­bisyo sa pam­ilya nga mi­a­ti­man kanila.

“Pas­pas ang ser­bisyo ug lami ang siomai. Nin­dot nga didto mi sa su­lod mikaon kay didto mi sa roundtable. Mura ra pud mi og naa sa among balay,” matud ni Brenda.

Pahi­mangno sa mga tag- iya, hutda ang in­y­ong gi-or­der ug ayaw pa­mu­tos sa siomai. Kay kun ang imong putos masak­pan, mod­oble ang bayranan.

Si Agok ang in-charge sa pagtim­pla sa karne nga gikan sa Car­bon mar­ket. Ang wrap­per gikan pa sa Ba­colod.

Onse na ka tuig nga naghi­moay ug nag­sup­ply og siomai si Agok. Apan karong tu­iga lang siya mi­hukom nga mag­sugod og siomai eatery kauban ang iyang maguwang nga si Marell.

Face­book hit

Kun si Agok ang hari sa kusina, si Marell ang rayna sa pa­ma­li­gya ug pagsab­wag sa balita bahin sa ilang unli-siomai busi­ness.

Gani, tun­god sa Face­book mikatap ang balita mahi­tun­god sa un­li­siomai.

“Wa mi mag­dahum nga in­gon ani kadaghan ang moabot nga mga tawo.Ang among masaad kanila nga maayo gyud ang kali­dad sa among pro­dukto,” matud pa ni Marell.

Sud­lunon ang Un­li­siomai sa Balay apan kun mangutana ka sa es­kina kun diin nag­park­ing ang mga ha­bal-ha­bal, sayon ra kini tul­tulon.

Kun wa kay plano nga magpu-asa, di­retso didto sa balay dala ang i mong P100 ug ang tiyan nga an­dam mokaon og usa ka gatos ka siomai.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.