Lain pang mga kalin­gawan karong sum­mer

Cebu Libre - - FRONT PAGE - NI MICHAELA DOLORES

Pana­hon na usab sa tinginit ug bakasyon sa mga es­tudyante. Ug ni­in­ing mga buwana, di ikalimod nga dali ra muabot ang kalaay tun­god kay wala’y puwede nga buha­ton.

Gawas sa sa paglaag sa beach, ania pa ang ubang mga bu­tang nga puwede ni­mong kalin­gawan karong sum­mer:

1) Sum­mer classes

Tin­uod nga pana­hon sa pahuway da­pat ang bakasyon. Apan ang mga ad­law nga walay klase puwede usab mag­a­mit aron makat-on og mga bag-ong bu­tang. Apil sa nagkadaiyang sum­mer classes sama sa taek­wondo, bak­ing, speech, swim­ming, theater ug uban pa.

2) Pagkat- on og bag- ong skills

Ang taas nga oras nin­dot usab nga pana­hon aron makaka­ton ug bag-ong skills sama sa pag­tukar og mu­si­cal in­stru­ments sama sa guitar, pi­ano o recorder. Puwede usab nga suwayan ang pag- bike o pagkat- on sa pag- drive og sakyanan o pag master sa sim­pleng ru­bics cube o mga magic tricks. Lin­gaw usab ang pagka­ton og luto og bag-ong putahe o pagkahibaw sa ba­sic nga mga first aids.

3) Pag-vol­un­teer

Kung tingk­lase, lisod kaayo ang pag­pan­gitag pana­hon aron makata­bang sa uban pinaagi sa pagvol­un­teer. Apan karon nga tingbakasyon, nin­dot usab nga mu­bisita sa mga nagkadaiyang NGOs, or­phan­ages, home for the aged, drop in cen­ters, sim­ba­han, ug uban pa aron mu­gahin og oras nga mu vol­un­teer.

4) Pag­prac­tice sa arts

Nin­dot usab nga gami­ton ang taas nga oras sa bakasyon aron maprac­tice ang arts nga imong gusto sama sa pagkanta, pagsayaw, pag­suwat, paghi­mog sal­ida, pag­draw­ing, pa­gact­ing ug uban pa.

Sa kadaghang puwe­deng mahimo karong sum­mer, ayaw kini lim­i­tahi sa pag-beach lang. Gamita kini sa mga lin­gaw apan pro­duk­tibo nga mga bu­tang. Tun­god kay ang oras nga di masayang, makata­bang sa paglambo sa atong kau­galin­gon.

KUNG aduna kay li­breng pana­hon karong bakasyon, mas maayo nga imu kin­ing gami­ton haron ma­palambo ang imung kau­galin­gon pinaagi sa pag-en­rol sa mga nagkadaiyang sum­mer classes sama sa cook­ing, swim­ming, bal­let, karate ug uban pa.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.