Nasak­pan nako ang uyab sa akong anak... dunay lain uyab!

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Dear Jude,

Usa ako ka in­a­han. Ang akong anak lalake, kalaslon karong Sep­tyem­bre. Pero nalooy kos akong anak kay gib­in­uan­gan siya sa iyang pan­ga­saw-anun. Nag tra­baho diha sa may pur­si­lana fac­tory ang babaye ug nan­guyab ug lain nga lalake nga kauban niya.

Nalooy kos akong anak kay sige nalag hi­lak. Usa pa Jude, ma­had­lok ko ug unsa un­yay buha­ton sa akong anak sa iyang kau­galin­gon kay sige ra ba kung nag duty sa pier. Un­say akong buha­ton, Jude? Ang nag txt nimu, tawaga lang ko sa akung ape­lyedo nga Az­nar.

Az­nar,

Lisod tuod para sa usa ka in­a­han makakita sa iyang anak nga nasak­i­tan, sukad pa sa kad­tong gamay pa ni nga madagma o masamad, maka in­gon ta ug kung pwede pa lang ako na lang masak­i­tan kaysa niya, ok ra gyud nato, di ba? Mas lisod pa gyud ang makakita sa imong anak nga gi­pasak­i­tan.

Kahinum­dom ko nga akong manghud gi bully sa una ad­tong col­lege pa siya ug mga frat­boys, dayon akong gisu­long sa ilang tam­bayan ug gi­pangkasab-an. Kung naa man gani mag­pasakit sa akong ig­soon... dili intawn kamo... ako! Charot. Sa imong sit­wasyon, dali ra kaayo ang so­lusyon, apan dili sayon. Para nako walay pu­los ang iyang paghi­lak hi­lak kung ang iyang asawa­honon nan­guyab ug laing lalake nga duol na­man diay ilang kasal. Pahuna-hu­naa intawn imong anak nga kung nabuhat ni niya karon, unsa na kaha ug nag­minyo na sila ug diha na pud musikoy iyang utok, di ba? Nag­tuo gyud ko nga dili na nato mausab ang ki­naiya sa usa ka tawo, iyang kau­galin­gon ug ang pag giya sa Gi­noo ra gyud ang mak­abuhat ana. Diha kung maka amgo siya sa iyang bin­uhatan nga sayop diay.

Salig nga sak­tong pag giya nimo sa imong anak ug tarong imong pag­padako niya nga maka amgo pud siya nga dili ni ang kat­a­pu­san sa kalibu­tan, ug naka­likay pa gani siya sa dakong gubot (ug dakong gasto! Kama­hal ra ba intawn mag­pakasal karon, di ba?) nga karon niya nasak­pan nga dili diay ni kasali­gan iyang uyab.

In the end, that’s the only thing par­ents are left to do. Wala man tay lain mabuhat kung dili hata­gan ug sakto nga val­ues atong mga anak, ug sila na ang ba­hala ug un­saon ni nila pag gamit sa ilang kinabuhi. We can only arm them, we can­not and should not fight their bat­tles. Kay sa maong sit­wasyon, pal­pak diay atong par­ent­ing skills, di ba?

Pahinum­domi imong anak ug unsa iyang balor an­ing kalibu­tana. He de­serves bet­ter than that cheat­ing, ly­ing girl­friend. Pwe!

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa numero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.