Sulita ang bakasyon pinaagi sa pag-bisita ning mga nin­dot nga lu­gar

Kung ikaw nan­gita og lain pang mga lu­gar nga ka­suroyan karong sum­mer, aduna kami gamay nga ika­sug­yot haron mas mahimung makalin­gaw ang na­ha­bilin pa nimung bakasyon.

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

Iloilo

Ang syu­dad nga gitawag nga Queen City of the South anaa ra sa Western Visayas busa duol ra sa syu­dad sa Sugbo. Aduna k i ni mga maanin­dot nga beaches ug mga isla apil na ang sikat nga Is­las de Gi­gantes. Puno usab kini sa mga cul­tural ug her­itage sites nga sa imung pag tuyok-tuyok mura kag gi­palid sa karaang pana­hon tun­god sa mga mu­se­ums, sim­ba­han, ug mga balay nga nahimo ni­adto pang 1900s. Dinhi usab na­gagikan ang sikat nga La Paz Batchoy, Bis­co­cho ug apil na ang ilang king-sized nga siopao. Ang Di­nagyang Fes­ti­val sa buwan sa Enero mao ang pinakadaku ug pinaka sikat nga fer­sti­val sa Iloilo.

Bo­hol

Ang probin­siya sa Bo­hol nahimung sikat tun­god sa nail­han na kaay­ong Choco- late Hills ug sa tar­sier farm ni­ini. Apan nasayod ka ba nga daghan pang mga lu­gar sa probin­siya ang an­gay nimung bisi­ta­hon tun­god sa ilang ta­lagsaong katahum? Usa ni­ini ang lung­sod sa Anda kung diin imung makita ang kilo-kilo­metrong puti kaayo nga bay­bayon. Ania usab dinhi ang mga cave pools nga pa­dayon nga gidugok sa mga lokal ug langyaw nga mga tur­ista. Makita usab sa Bo­hol ang maanin­dot nga rice ter­races sa lung­sod sa Candi­jay diin anaa usab ang labing taas nga wa­ter­fall sa probin­siya ang Can-uman­tad Falls. Anaa usab sa Bo­hol ang daghang mga karaang sim­ba­han apil na ang sikat nga Dauis Church ug ang Panglao Is­land diin imung makita ang murag Bo­ra­cay nga mga beaches. Ang Saulog Fes­ti­val mao ang labing in­i­lang fes­ti­val sa lalaw­igan.

Davao

Kung maghis­got ka’ g Davao, ang unang musu­lod sa imung ulo mao and lami­ang durian ug ang Philip­pine Ea­gle, ang labing dakung ag­ila sa kali­b­otan. Anaa usab sa Davao ang Mt. Apo ang labing taas nga bukid sa na­sud nga may gi­tas-ong 2,954 met­ros. Apan gawas pa ni­ini, anaa usab sa Davao ang Peo­ple’s Park diin imung makita ang maanin­dot nga in­dige­nouis sculp­tures, mga lighted foun­tains ug botan­i­cal gar­dens. Anaa usab sa Davao ang ta­lagsaong D’Bone Col­lec­tor Mu­seum, usa ka an­i­mal mu­seum diin naka dis­play ang nagka lain- laing bukog sa mga man­anap. Dili usab da­pat sipy­a­ton pag­suroy ang Crocodile Park.

Ba­colod

Gawas sa presko ug lami­ang sea foods ug desserts, and probin­siya sa Ba­colod aduna pa’y daghang ikadalit. Dinhi imung makita ang The Ru­ins Re­mains, o mga na­ha­bilin sa usa ka Ital­ianate man­sion nga na­sunog ni­ad­tong World War II. Karon aduna na kini nin­dot nga gar­den ug restau­rant. Imu usab masak­si­han sa Ba­colod ang San Se­bas­tian Cathe­dral, usa ka sikat nga 19th- cen­tury Catholic cathe­dral nga adunay bell tow­ers ug hamo­g­away nga su­lod nga gi­dayan­dayanan sa maanin­dot nga mga chan­de­liers. Nin­dot usab nga bisi­ta­hon ang Vin­tage Glasses Mu­seum, diin imung makita ang lain- laing koleksyon sa mga de­pres­sion-era an­tique glass bowls ug dec­o­ra­tive pieces.

(LIBRE PHOTO/TONEE DESPOJO)

Ang Candi­jay rice ter­races sa Bo­hol.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.