Ang mga dagkong piyesta sa Mayo

Cebu Libre - - FRONT PAGE - NI MICHAELA DOLORES

Ang bu­lan sa Mayo ang gi­in­gon nga labing ale­gre sa mga bu­lan sa bakasyon. Tun­god kay dinhi anaa ang daghang laag – sa da­gat, sa bukid, sa mga re­sorts – ug anaa usab sa Mayo ang Santa Cruzan, Flores de Mayo ug labaw sa tanan ang mga piyesta.

Tun­god sa pagka re­li­hiyoso sa mga Pi­noy maong daghan usab kita’g mga piyesta nga gisaulog tun­god kay matag sitio, barangay, lung­sod ug siyu­dad aduna ma’y mga santos nga pa­tron.

Gani sa probin­siya sa Bo­hol, gikan Mayo 1 hang­tod sa kat­a­pu­san sa buwan aduna gayo’ y piyesta. Mao’ng gi­in­gon nila nga dili ka magut­man kung muadto ka sa Bo­hol sa buwan sa Mayo il­abi na kay mga buotan ug maabi- abi­hon kaayo ang mga Bol-anon.

Ania ang pip­ila sa mga dagkong piyesta nga puwede ni­mong at­ngan ug bisi­ta­hon karong buwan sa Mayo: * Flores de Mayo – Tibuok buwan sa Mayo

Ilado isip Rayna sa mga Piyesta sa Pilip­inas ang Flores de Mayo o San­tacruzan. Gise­l­e­brar kini sa tanang parte sa na­sud isip pakighugpo sa ma­hal nga Birhen Maria, ang in­a­han ni He­sus.

* Pahiyas Festival - Ikaduhang se­m­ana sa Mayo

Gitawag nga pinaka­col­or­ful nga piyesta sa Pilip­inas, ang Pahiyas Festival gise­l­e­brar isip pasala­mat sa maay­ong ani sa mu­nisi­pal­i­dad sa Lucban sa probin­siya sa Que­zon. Sikat kini tun­god kay atol sa maong festival nga gise­l­e­brar matag Mayo 15 pahi­n­un­god ni San Jose de Labrador nga pa­tron sa mga mag- uuma, dayan­dayanan sa mga tawo ang ilang pan­i­malay ug mga col­or­ful rice wafers, mga pru­tas , utanon ug mga hand­i­crafts.

* Mang­ga­han sa Guimaras Festival – Mayo 11-22

Su­lod sa usa ka se­m­ana, gise­l­e­brar sa Guimaras ang ilang pagka-probin­siya pinaagi sa pag-pa­sun­dayag sa ilang sikat nga pro­dukto, ang mangga. Sa maong okasyon, ang mga bi­sista puedeng mukaon sa tamis nga mangga sa Guimaras nga li­bre.

* Pulilan Carabao Fes

tival – Mayo 14-15 Sa Bu­la­can, makita nimo ang lain-laing rep­re­sen­ta­syon sa kabaw isip pagse­l­e­brar nila sa ilang pa­tron nga si San An­to­nio Labrador, ang santos sa mga mag-uuma. Dinhi ipahi­gayon ang parada sa mga kabaw, lumba sa mga kabaw ug uban pang kalin­gawan.

* Obando Fer­til­ity

Rites – Mayo 17- 19 Ang piyesta sa Obando, Bu­la­can gitawag usab nga Sayaw sa Obando diin muha­lad ug sayaw ang mga mag­ti­ayon nga wala pay mga anak.

* Lubi-Lubi Fer­sti­val – Mayo 22

Us apak ada kong piyesta nga gise­l­e­brar sa Pilip­inas mao ang Lu­biLubi Festival sa syu­dad sa Gin­goog, Misamis Ori­en­tal. Sa maong ad­law, gi­pakita ang nagkadaiyang gamit ug parte sa lubi isip props o cos­tume.

Ikaw, asa man ka mamista karong bakasyon?

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.