Gerry Baja and An­thony Taberna

Broad­cast Jour­nal­ists

Esquire (Philippines) - - GROOMING -

GERRY BAJA: SO­BRANG IM­PRESSED AKO KAY US PRES­I­DENT BARACK OBAMA— the way he

talks, how he de­liv­ers his mes­sage, ganoon kahusay. And then iy­ong charisma niya sa tao—ka­pag nagsasalita siya, kahit hindi mo maintindi­han min­san, pakik­ing­gan mo, eh. Maa- at­tract ka sa kaniya hindi lang dahil sa it­sura niya kundi pati sa tono ng boses niya and how he de­liv­ers his mes­sage.

AN­THONY TABERNA: NA- IN­TER­VIEW KO

NA SI COCO MARTIN SA ISANG SHOW. Ibang klase din pala itong pinag­daanan ng taong ito. Hindi lang iy­ong hi­rap ng buhay, pati iy­ong per­sonal ad­ven­tures niya, mal­ing de

ci­sions [in the past], iy­ong pag­suko niya. Tapos ngayon—nakita mo na­man, high­est-paid

ABS- CBN tal­ent ngayon. Hindi siya puli­tiko, pero para sa akin, im­pres­sive iy­ong gi­na­gawa niya para sa sar­ili at sa bayan.

GB: MAGKASUNOD LANG KAMI. Pareho kami ng pinag­daanan. Ha­bang nag-aaral, nag­ta­tra­baho doon sa dat­ing sta­tion bi­lang news writer at

re­porter. Ba­si­cally iy­ong train­ing namin, ha­los pareho. Noong mali­pat ako dito noong 1995, na­pa­pak­ing­gan na siya ng mga nan­dito noon.

AT: PER­SON­ALLY, NAKITA KO KUNG ANO’NG NANG

YARI KAY GERRY SA DZEC, iy­ong dati nam­ing ra­dio sta­tion. Kung ano iy­ong di­naanan niya, si­nusun­dan ko lang. Noong 1999, iy­ong for

mer sta­tion man­ager namin dito, si An­gelo Palmones, gu­mawa siya ng isang week­end show. Noong du­maan na si Gerry, sabi niya kay Gerry, “O, ikaw na­man ang main an­chor. Aalis na ako. Iy­ong ibang re­porter na­man ang iikot.” Kaya lang, ang na­pansin ni An­gelo, hindi stable ang rat­ings dahil iba-iba iy­ong nakaka- part­ner ni Gerry. So ti­nanong ako ni

An­gelo, “Kaya mo bang mag-pro­grama?” Eh siyem­pre, gal­ing ako sa DZEC. Iy­ong train­ing namin me­dyo kakaiba— an­chor ka, re­porter ka, PA (pro­duc­tion as­sis­tant) ka, writer ka, pro­ducer ka, la­hat. So sabi ko, oo.

GB: SE­CRET NAMIN? Ac­tu­ally, hindi namin alam, eh. Wala na­man kam­ing script. Walang

meet­ing be­fore the show. Walang pro­ducer na nagga- guide sa amin kung ano’ng pagu­usapan. Sig­uro, dahil nga pareho kami ng

train­ing, ng ori­en­ta­tion, so nagdya- jive iy­ong takbo ng isip namin. Hindi nagkakakon­tra­han. Nagsu-swak, eh.

AT: WHEN GERRY WAS SENT TO THE US

for three weeks five years ago, nai­wan lang ako dito tapos bini­gyan nila ako ng ibang part­ner. Grabe. Alam mo, parang wala akong part­ner. Parang in­aala­gaan ko iy­ong part­ner ko. Hi­rap na hi­rap ako. Na­pakahi­rap ta­laga. May sar­ili rin na­man siyang gal­ing, iy­ong timpla lang. Hindi sapat iy­ong kape niya sa gatas ko, eh. Pero ka­pag si Gerry, magkating­i­nan lang kami o kaya may sin­abi lang ako na mukhang alam niya, susun­dan na niya. May sin­abi siyang parang alam ko, sasaluhin ko. Sabi nga nila, para [ kam­ing]

Dol­phy and Pan­chito.

AT: MAY MGA TIMES [ DIN] KAMI NA [ MIN

SAN] HINDI KAMI MAGKA­SUNDO. Lumal­abas na­man iyon, eh. May pagkakataong may hard- line stance ako sa isang bagay, meron din siya, so magka- clash kami. Ka­pag nararam­daman na namin on air iyon, hindi ma­g­a­n­dang pak­ing­gan. Hindi ito scripted. May ilang pagkakataon na nag- clash kami on air. Pan­git ta­laga pak­ing­gan. Hindi ta­laga kami bagay na na­ga­away on air.

GB: NOONG UNA, IYON ANG SINA- SUG­GEST

NILA. Mag- good cop, bad cop. Ganoon daw ang gawin namin. Gusto nam­ing mag- eksper­i­mento pero hindi nat­u­ral, eh. Ka­pag hindi nat­u­ral, parang pilit. Nagkukun­wari ka lang na kokon­trahin mo.

GB: VERY BROAD NA­MAN TA­LAGA ANG ROLE NG

ISANG BROAD­CAST JOUR­NAL­IST, pero de­pende iyan sa sit­u­a­tion, eh. Ka­pag may calami

ties or emer­gen­cies, may­roong par­tic­u­lar role ang broad­cast me­dia to in­form. Iy­ong gi­nawa kong the­sis [ tungkol sa] 1991

earth­quake, ang laki ng nag­ing role ng me­dia, lalo na ng broad­cast, nasa DZEC pa ako noon. Doon mo makikita kung gaano kalaki ang papel ng broad­cast me­dia para marat­ing ang pinaka- re­mote na area na hindi nararat­ing kahit ng gob­y­erno. So iy­ong mga sit­wasyon sa malalay­ong lu­gar, nalala­man ng gov­ern­ment dahil sa ra­dio. Ganoon din, pala­gay ko, hang­gang ngayon. Sa pol­i­tics, ta­la­gang nakaka-im­pluwen­sya ang broad­caster sa pag­pili ng mga tao. Ka­pag ipa­pak­i­lala kung anong klaseng puli­tiko ka, may epekto iyon sa mga tao.

AT: AS A BROAD­CASTER/COM­MEN­TA­TOR, KAI

LAN­GAN TA­LAGA YOU SHOULD TAKE SIDES ON

IS­SUES. GB: IS­SUES, OO; PERO SA PER­SON­AL­I­TIES, HINDI. AT: DUR­ING THE TIME OF PRES­I­DENT GLO­RIA MA­CA­PA­GAL AR­ROYO, TA­LA­GANG HATE NA HATE

NIYA KAMI. We learned that she sent an emis­sary dito sa ABS- CBN. Sig­uro nabuwisit na sa amin. Pi­na­pak­isuyuan o in­u­u­tu­san ang man­age­ment ng ABS- CBN to “do some­thing about th­ese two stupid boys,” parang ganoon. But in fairness to ABS- CBN man­age­ment, in fairness to our boss, he did not suc­cumb to the pres­sure. He let us do our job.

AT: IN 2010, CAM­PAIGN PE­RIOD [ NOON], naim­bita­han ako sa Tacloban. Nagsalita ako sa isang es­kuwela roon. Noong Sun­day morn­ing, pag-uwi ko sa ba­hay, may mga tao, may mga pulis. Iy­ong kapit­ba­hay ko pala ay ni­lagyan ng im­pro­vised ex­plo­sive de­vice sa gate niya, mga 300 me­ters away from my house. Nadam­age iy­ong garahe niya at iy­ong dalawang kotse niya, pati iy­ong taxi na naka­parada sa harap ng ba­hay niya. Pagkat­a­pos ng in­vesti

gation, sabi sa akin ng po­lice, “Hindi sa kapit­ba­hay mo in­tended iy­ong bomba, [ kundi] sa iyo.” Pumu­tok iy­ong bomba, 4:30 ng umaga. Ev­ery 4:30 in the morn­ing, ev­ery Sun­day, lumal­abas iy­ong mi­sis ko papunta sa church. Nau­una siya, ako alas-singko umaalis. Imag

ine, kung nag­bukas siya ng gate nang ganoong oras, may masasak­tan. Sabi ko, hindi na death

threat iyon, ah. Ac­tual na iyon.

AT: ANO’NG KINAKATAKUTAN KO? MI­SIS

KO. ( LAUGHS) AT: NOONG UMP­ISA, NOONG NA­PA­SOK AKO SA

BROAD­CAST, SUR­VIVAL LANG NA­MAN TA­LAGA,

EH. Mass Comm [graduate] ako, pero gusto ko lang mabuhay. Kailan­gan ko lang mag­tra­baho ha­bang nag-aaral para makat­a­pos ako ng pag-aaral. Ganoon lang. Pero ha­bang tu­mata­gal ka pala dito, may na­ga­gawa ka. Hal­im­bawa, may sin­abi ka lang, mag­babago iy­ong de­sisyon ng mga pol­icy makers natin. Kahit na hindi sabi­hin na si Gerry at An­tho

ny ang may ka­ga­gawan niyan, alam nat­ing parte [ kami] niyan. Ka­pag meron ka palang nako- con­trib­ute sa lipunan mo, kahit pa­paano, masarap ta­laga ang tra­baho na ito.

Ka­pag meron ka palang nako- con­trib­ute sa lipunan mo, kahit pa­paano, masarap ta­laga ang tra­baho na ito.

Pho­to­graph by Kitkat Pa­jaro

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.