JACKI E

RICE

FHM (Philippines) - - Pulse -

How is it in com­edy? Di ba usu­ally kasi yung mga roles mo when it comes to soaps are very in­tense char­ac­ters. Ac­tu­ally, gusto ko siya. Gusto ko yung may shift­ing. Gi­na­gawa ko kasi yung Bub­ble Gang be­fore Il­lu­mina pa. Kon­tra­bida tapos bigla akong pa­paiyakin so 2010 ‘to. Bub­ble Gang muna hang­gang mga 9:00 or 10:00 PM di­retso akong Ta­gay­tay. Af­ter kong matawa-tawa, pa­paiyakin nila ako o pa­ga­gal­itin. Ang saya. Mahi­rap siya, pero masaya.

Paano mo gi­na­gawa yun? Isn’t it hard to shift all the time? Well sa Bub­ble Gang kasi para lang kam­ing naglalaro eh. Parang ito talaga kami. So hindi ko masasabing tra­baho ang Bub­ble Gang eh. Kung pa­paano kami on and off cam, ga­nun ka-kakulit. Pero siyem­pre yung shift nun, pag soap na, may char­ac­ter kang bini-build eh. Sa Bub­ble Gang wala, ikaw ‘yun. Nat­u­ral na ikaw.

What’s the worst hang­over you’ve had? Parang ev­ery­day yata akong may hang­over, ha ha! Ev­ery­day akong nasa gimikan ngayon, ev­ery­day akong umi­inom, ha­los. Pi­naka-wild? Alam mo yung pagk­ag­is­ing mo may hang­over, tu­log ka ulit. Gis­ing ka, may hang­over pa rin. What the… ha ha! Wild.

Fa­vorite drink? Whiskey. Scotch. Wine.

If you were a new color in a crayon box, what would the name be? Aww, Baby Blue. Aww.

Pag may sum­i­gaw sa‘yo ng ex­tra rice, ano’ng sasabi­hin mo? No, half rice lang. Bawal na, ha ha! Or brown rice.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.