ANG BALAAN NGA KABUHI NI

Hiligaynon - - Salaysay -

MADAMO na nga mga pamatuod ang nasaysay sang mga tawo nga nabuligan ni Padre Pio sa bug-os nga kalibutan, labi na ang may balatian nga nag-alayo bisan may malubha nga balatian. Ining mga tawo, labi na ang mga masakiton, nangayo sang bulig ni Padre Pio agod ipalabot sa Dios ang ila mga ginapangabay ukon ginapangayo. Kag madamo ang wala malugaw-i, labi na inang tampad nga mga deboto, kay ginpamatian ang ila mga pangamuyo kag naangkon ang ila mga ginapangayo.

Sin-o si Padre Pio? Sa mga wala pa makahibalo, sia ang nagaisahanon nga pari nga nakaagom sang Stigmata (mga pilas ni Hesukristo sang ilansang sa krus). Makita sa duha ka palad ni Padre Pio ang mga pilas nga agi sang lansang sang ilansang si Hesukristo sa krus. May pilas man sia sa duha ka tiil, kag sa kilid. Ginaangkon ni Padre Pio ang mga pasakit ni Hesukristo agod lang matubos ang kasal-anan sang katawohan sa sining duta nga luhaan. Si Padre Pio amo bilang ang larawan ni Hesukristo sa karon nga panahon.

Si Padre Pio natawo sang Mayo 25, 1887 sa Pietrelcina, Italy, isa ka diutay nga banwa nga nahamtang sa Southern Italy. Ang iya mga ginikanan amo sanday Grazio Mario Forgione (18601946) kag Maria Guiseppa de Nunzio Forgione (1859-1929). Ginbunyagan sia sang masunod nga adlaw sang sia ginbun-ag, sa malapit nga Castle Church, sa ngalan sang iya utod, Francesco, nga napatay sang bata pa. Ang iban nga mga kabataan sa ila pamilya amo ang magulang nga lalaki, Michele; tatlo ka manghod nga mga babae: sanday Felicita, Pellegrina kag Grazia; kag duha pa ka mga anak nga napatay sang sila mga lapsag pa.

Ang relihiyon amo ang sentro sang pangabuhi sang magpamilya. Ang banwa sang Pietrelcina may madamo nga mga selebrasyon sa bug-os nga tuig sa pagpadungog sang nagkalainlain nga mga santo kag ang lingganay sang Castle Church wala ginagamit agod ipatunda ang oras, kundi para sa matag-adlaw nga natalana nga oras sang dibusyon. Ang mga kakilala nagpahayag sa pamilya Forgione bilang “the God-is-everything-people” sanglit nagatambong sila sa adlaw-adlaw nga Misa, nagapangadi sang Rosary kada gab-i kag nagapaiway sa pagkaon sang karne sing tatlo ka adlaw kada semana sa pagpadungog sang Our Lady of Mt. Carmel. Bisan nga ang mga kalolohan kag mga ginikanan ni Padre Pio indi kahibalo magbasa kag magsulat, memorado nila ang Sacred Scripture kag nagasaysay sang mga Bible stories. Ini ang namuklatan ni Padre Pio nga pagtuo kag pagpakamahal sa Dios.

Bisan sang sia bata pa, maathag na nga si Padre Pio may lubos nga paghigugma sa Dios. Sang sia lima ka tuig pa lang ang edad, ginasunod na niya ang agi ni Hesus. Maluyagon sia magkanta sang mga hymns, magsimba kag maluyagon sia magisahanon diin malinong sia magbasa kag magpangadi. Sang maghamtong, nasugid ni Padre Pio nga sang sia lamharon pa, nasugilanon kuno niya si Hesus, ang Madonna, ang iya guardian angel, kag nakaagi man sia atake sang panulay.

Sang 1897, una nga nasayran sang iya mga ginikanan ang handom ni Padre Pio nga magpari. Isa ka lamharon nga Capuchin friar ang nagapamalaybalay agod mangayo sang donasyon. Naima si Padre Pio sa sining spiritual nga tawo, gani ginhambal niya sa iya mga ginikanan nga, “Luyag man ako magpari… nga may bungot.” Ang iya mga ginikanan nagkadto sa Morcone, isa ka komunidad nga trese ka milya ang kalayuon sa norte sang Pietrelcina, agod lang pakigkitaan ang amo nga pari kon interesado ini nga kuhaon ang ila anak. Ang mga pari nga Capuchins interesado man, apang si Padre Pio nagakinahanglan pa sang dugang nga edukasyon kay tatlo pa lang ka tuig ang iya pag-eskwela sa eskwelahan publiko.

Agod lang may kwarta nga ibayad sa private tutor nga magatudlo kay Padre Pio, ang iya amay nagkadto sa America agod mangita obra. Sa sini nga panahon (Septyembre 27, 1899) sia nakatuon na paagi sa mga tutors kag nakakumpleto sang mga kinahanglanon agod makasulod sa Capuchin order. Sa edad nga 15, nakuha niya ang Habit of the Order of Friars Minor Capuchin sang Enero 22, 1903. Sa iya pagsugod, ginkuha niya ang ngalan nga Pio bilang padungog kay Saint Pius V, ang patron nga santo sang Pietrelcina, kag gintawag nga Pra, (utod) tubtob nga naordenan sia sang pagkapari.

Makaligad ang isa ka tuig, sang Enero 22, 1904, si Fra Pio nagluhod sa altar kag naghimo sang iya First Profession of the Evangelical Counsels of Poverty, Chastity, and Obedience. Kag nagkadto sia seventeenth-century friary ni St. Francis of Assisi kag nagsugod sa anom ka tuig nga pagtuon para sa pagkapari kag nagpadayon sang iya pangabuhi sa komunidad padulong sa balaan nga pagsumpa niya sa pag-alagad sa Dios. Makaligad ang tatlo ka tuig, sa katapusan nakasumpa gid man sia bilang lubos na nga pari sang 1907.

Kag sang Agusto 10, 1910, ang 23 ka tuig ang pangidaron nga si Fra Pio gin-ordenan bilang pari ni Archbishop Paolo Schinosi

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.