‘Isinilang mula sa Diyos’

Hublas nga Kamatuoran - - Opinyon - Ni Atty. Batas MAURICIO (Sa mga katanungan, tumawag lang sa 0917 984 24 68, 0918 574 0193, 0977 805 9058 o magemail sa batasmauricio@ yahoo.com.)

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang kanilang pagiging anak ng Diyos ay hindi mula sa pasya ng kanilang mga magulang o mula sa kanilang sariling pasya, kundi sila ay isinilang mula sa Diyos…” (Juan 1:1213, Bibliya).

“ISINILANG MULA SA DIYOS”: Sa ating buhay bilang mga mananampalataya ng Diyos, marapat lamang na alamin natin kung tayo ba ay maituturing na “isinilang mula sa Diyos” at, dahil diyan, tunay ba tayong mga “anak ng Diyos.” Ano ba ang ibig sabihin ng “isinilang mula sa Diyos?” Paano ba “isinisilang mula sa Diyos” ang tao?

Batay po sa Juan 1:1213, Mateo 13:10-16, Mateo 16:18, at 1 Juan 5:20, upang maituring ang isang tao na “isinilang mula sa Diyos”, kailangan niyang tumanggap at sumampalataya kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas, at Diyang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ng may pang-unawa. Ano ba ang ibig sabihin ng “tumanggap at sumampalataya” kay Jesus ng may pangunawa? Ang pagtanggap at pananampalataya kay Jesus ng may pangunawa ay isinasagawa sa pamamagitan ng ilang mga hakbang na nakasaad sa Bibliya mismo.

MGA HAKBANG UPANG ANG TAO AY ITURING NA “ISINILANG MULA SA DIYOS”: Una, sa pamamagitan ng mga labi ng isang tao, nagpapahayag siya na kanyang tinatanggap at pinanampalatayaan si Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas, at siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo.

Pangalawa, sa pamamagitan ng isip, puso, at kaluluwa ng isang tao, inuunawa niya ang mga patotoo na si Jesus ang Diyos at Tagapagligtas, at Siyang Ama, Anak at Espiritu Santo.

Kung hindi nauunawaan ng isang tao ang mga patotoo na si Jesus ang Diyos at Tagapagligtas, hindi siya tunay na “isinilang mula sa Diyos”, kulang ang kanyang pagiging Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo.

“B- B- T- D- T”: ANO BA YUN? Ang pangatlong hakbang sa pagtanggap at pananampalataya kay Jesus ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Pangunahin dito ay ang “B- B- T- D- T”---“B,” basa ng Bibliya; “B,” bulaybulay ng Bibliya; “T,” tupad ng Bibliya; “D,” dalo sa mga pagtitipon sa simbahan; “T,” tulong sa simbahan, upang maisulong nito ang gawain ng Diyos.

Sumusunod sa mga pagkilos na ito ay ang pagpapatotoo sa isip, salita, gawa, at hitsura ng mga mananampalataya--- ayon sa sinasabi din ng Bibliya. At kasama din sa mga ito ang pagtupad sa mga gawaing nais ng Diyos na maganap bago dumating ang wakas ng mundo at bago Siya bumalik sa daigdig sa ikalawang pagkakataon.

Kung tutuparin ng isang mananampalataya ang lahat ng mga hakbang na ito, ituturing siyang “isinilang mula sa Diyos.” Magiging ganap ang kanyang pagiging Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo, na may tatlong antas ng kaligtasan--- kaligtasan mula sa mga problema sa daigdig na ito, kaligtasan sa Araw ng Matinding Kapighatian, at kaligtasan sa buhay na walang hanggan.

PANOORIN, “ANG TANGING DAAN” SA FACEBOOK: Ang “Ang Tanging Daan” ay isang Bible study at prayer session, at ito ay mapapanood na ng 24 oras, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa www. facebook. com/ angtangingdaan. Puntahan po ang mga videos doon.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.