Naniniwala Ka Ba Sa Himala?

Liwayway - - Mga Nilalaman - Chad Faller

BULAG na nagagawang makakita. Pilay na nagagawang makalakad. Piping nagagawang makapagsalita. Patay na muling nabubuhay. Sakit na napapagaling. Unos na napapahinto. Tungkod na nagagawang maging ahas. Mga tuyong dahon na nagagawang maging buhay na mga isda. Naniniwala ka ba sa mga himala? Ang himala ay isang pangyayaring itinuturing na dulot ng isang supernatural at nakahihigit sa lahat ng nalalamang kapangyarihan ng tao o kalikasan.

Mula pa noong panahong nabuhay si Hesukristo sa lupa hanggang sa kasalukuyang panahon, napakarami nang mga himala ang naranasan ng tao. Hindi lamang si Hesus ang nakapagpakita ng mga himala kundi maging ang ibang mga tao sa iba’t ibang panahon. Panggigilalas, pagkamangha o hindi pagkapaniwala ang idinudulot ng mga ito.

Sa panahon ni Hesus, binigyan Siya ng kapangyarihan ng Diyos Ama upang gumawa ng napakaraming mga himala. Nasaksihan iyon ng maraming mga tao. Sa Kanyang mga himala, marami ang naniwala at nanampalataya sa Kanya. Ngunit may iba rin na hindi naniwala.

Nagpagaling si Hesus ng mga taong may sakit at kapansanan gaya ng mga bulag, bingi, pilay at ketongin. Napakain din Niya ang libu-libong mga tao sa pamamagitan lamang ng isang tinapay at isda. Napatigil din Niya ang isang napakalakas na buhawi nang maglayag Siya kasama ang Kanyang mga alagad sa Dagat ng Galilea. Nagawa rin Niyang mapalayas ang mga masasamang espiritu ng demonyo mula sa katawan ng mga taong sinasapian nito. Nagawa rin Niyang bumuhay ng mga patay tulad ng binatilyong anak ng isang babaeng balo at isa pang dalagita. Gayundin si Lazaro na Kanyang kaibigan kahit halos apat na araw na itong patay.

Sa panahong iyon, hindi lang si Hesus ang nakagawa ng mga himala. Nagsagawa naman ang mga unang tagasunod ni Hesus ng makahimalang mga kaloob: tulad ng pagsasalita ng mga wika at kaunawaan sa kinasihang mga kapahayagan (Gawa 2: 5-12; Corinto 12: 28-31).

Nang iutos ng Panginoon na magtungo sina Moises at Aaron sa paraon ng Ehipto, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ng paraon at mga lingkod nito – at ang tungkod ay naging ahas (Exodus 7:10). Tinawag din ng mga paraon ang mga marunong, manghuhula at mga mahikero sa Ehipto. At sila’y gumawa sa gayong paraan ng kanilang mga pag-engkanto (Exodus 7:11). Nagawa rin nilang baguhin ang tubig upang maging pula ito, may amoy at hindi maiinom (Exodus 7:22).

May isang lalaki naman, si Simon – na nakagagawa rin ng mga himala sa pamamagitan ng panggagaway o sorcery. Napaniwala niya at napahanga ang mga mamamayan ng bayan ng Samaria. (Gawa 8:9-10).

Noong unang bahagi ng ika-19 siglo, may mga taong pinagpakitaan naman diumano ng Mahal na Birheng Maria at kinalaunan ay nakapagsagawa ng mga himala. Kabilang sa mga ito sina Saint Bernadette, St. Catherine at St. Benedict. Isang pangangailangan ng Simbahang Katoliko para sa isang kandidato na makapagsagawa ng himala bago maging santo.

Batay sa isang totoong pangyayari naman, isang binata na may nililigawang dalaga ang pumayag sumama sa hometown ng huli sa Kabisayaan. Isang dampa lamang ang tirahan ng pamilya ng dalaga sa napakaliblib na bahagi ng baryo. Kinagabihan, wala silang maiulam. Hindi sinasadyang napasilip ang binata sa likod-bahay at doon niya nakita ang ina ng dalaga na namulot ng ilang tuyong dahon. Inilagay nito ang mga iyon sa isang balde ng tubig. Tinakpan ito ng itim na tela saka inorasyunan. Naging buhay na mga isda ang mga dahon at iniluto upang ihain sa hapunan. Ngunit dahil sa lihim na natuklasan, hindi na kumain ang lalaki. Kinabukasan, nagpaalam din siya sa pamilya ng dalaga at hindi na muling bumalik pa.

Ang mga tradisyonal na manggagamot naman na gumagamit ng alternatibong medisina – tulad ng mga albularyo, mananawas, faith healer at iba pa – ay may pinagkukunan ng kapangyarihan. Kailangang malaman mo muna kung kanino ba sila kumukuha ng kapangyarihan: kay Hesus ba o sa diyablo? Ang mga umuusal ng orasyon na nasusulat sa Latin ay kadalasang sa diyablo humihingi ng basbas. Gayundin ang mga nagpapalakas ng bisa ng kanilang mga anting-anting kung Biyernes Santo kung kailan pinaniniwalaang patay si Kristo. Kailangang maging mag-ingat sa paghingi ng tulong upang hindi mapahamak.

Kahit sa modernong panahon, marami pa ring mga himala ang nasasaksihan o nararanasan ng tao. May pilay mula pagkabata na napapagaling sa natural na paraan at nagagawang makalakad. Mayroon may malubhang kanser na basta na lamang gumagaling. May himala rin ang medisina: halimbawa ay ang mga bulag na sumasailalim sa operasyon at muling nakakakita. Marami pang ibang mga tao na nakakaranas ng iba’t ibang mga klase ng himala sa kanilang buhay. Na maaaring hinihiling nila o hindi inaasahan ngunit basta dumarating na lang.

Dahil isang kamangha-manghang pangyayaring maaaring makapagpabago ng buhay, bawat tao ay umaasa sa isang himala. Maaaring may sakit silang gustong mapagaling, kondisyong gustong mapabuti, karalitaang gustong magwakas na o masamang katauhang gustong mabago.

Kaya sa adhikaing ito, iba’t iba ang kanilang nilalapitan. Lalo na kung gusto nilang mapagaling ang taglay na sakit na wala nang lunas at sinusukuan na ng medisina. Kaya lumalapit sila sa mga albularyo na gumagamit ng mga anting-anting o orasyon. O kaya ay sa mananawas na nagtutubog naman ng tawas sa kumukulong tubig sa kawali. O kaya ay sa manggagaway o mangkukulam na kinokontra naman ang kapangyarihan ng nagbibigay ng sakit. O kumokonsulta sa iba pang mga manggagamot tulad ng mga faith healer at iba pa.

May mga napapagaling at mayroon din namang hindi. Ang iba ay lumulubha pang lalo ang kalagayan. O namamatay.

Habang marami rin naman na iniaasa na lang sa Diyos ang himala. Araw-araw ay taimtim na nananalangin. Nananatiling tapat o naglilingkod sa Diyos. At tinutupad naman ang kanilang hiling.

Kadalasang may kapalit kapag sa diyablo humingi ng isang himala. Tuso ang diyablo. Maaari ring pagbigyan ka sa simula upang makuha niya ang tiwala mo. Pagkatapos ay ibabagsak ka rin sa huli.

Kanino mo ba gustong umasam ng isang himala: sa Diyos o sa diyablo?

Napakarami pang mga himala na ginawa ang Diyos na nagpapatunay lamang na Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala Siyang hindi kayang pagalingin o gawin. Nangangahulugan ding hindi Siya kayang daigin ng mga kaaway. Napakadakila din Niya upang bigyang-katuparan ang mga himalang ito. Kaya hindi tayo dapat mag-alinlangan sa Kanyang kapangyarihan.

Walang ibang mabuting hingan ng himala kundi ang Diyos sa langit. Kapag Siya ang hiningan natin ng tulong, siguradong mapapabuti ang ating kalagayan at malalayo tayo sa kapahamakan. Kailangan lang ang lubusang pananampalataya at paniniwala sa kapangyarihan Niya.

Mga larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.