Kam­pa­nya kon­tra dengue ng DOH, PIA sa mga es­kuwe­la­han sa Palawan

Palawan Daily News - - Province - Ni Leila B. Dagot / PIA

Anim na mga pam­pub­likong es­kuwe­la­han sa lung­sod ng Puerto Princesa ang ti­n­ungo ng mga ki­natawan mula sa De­part­ment of Health (DOH)-Mi­maropa para sa pinaigt­ing na kam­pa­nya up­ang mal­a­banan ang dengue.

Ang mga naatasang field of­fi­cer ng ka­gawaran ang siyang nabi­gay ng mga kaala­man at strate­hiya sa mga es­tudyante tungkol sa lamok na nag­dadala ng sakit at kung paano ito ma­susugpo.

Isi­na­gawa ang kam­pa­nya sa San Miguel Na­tional High School sa Barangay San Miguel, Fran­cisco Ubay Memo­rial Ele­men­tary School sa Barangay San Jose, Sic­si­can Ele­men­tary School sa Barangay Sic­si­can, Puerto Princesa City Science High School sa Tinigu­iban, Sta. Mon­ica Ele­men­tary School sa Barangay Sta. Mon­ica at Manuel Aus­tria Memo­rial Ele­men­tary School sa Barangay San Manuel.

Sin­abi ni Ro­ma­lyn Ra­cho, health ed­u­ca­tion and pro­mo­tion of­fi­cer lll ng DOH- Mi­maropa sa pakikipag-ug­nayan ng PIA, na napili ang na­bang­git na mga es­kuwala­han para sa kani­lang kam­pa­nya sapagkat sakop ito ng mga barangay sa lung­sod na ka­bi­lang sa mga nan­gun­gu­nang may pinaka­mataas na kaso.

Ang mga na­bang­git na barangay din ang hindi pa na­pagkakalooban ng net na may­roong in­sec­ti­cide na pa­matay sa lamok.

“Pinili natin ang mga ito unang-una, in­alam natin ang mga barangay at mga paar­alan na hindi pa natin nabibi­gyan ng long last­ing in­sec­ti­ci­denet at­saka ang mga lu­gar na ito ay kasama sa mga may matataas na kaso ng dengue,” tin­u­ran ni Ra­cho.

Bi­lang ba­hagi ng pro­grama nasagawa rin ng “pup­pet road show” ang Pup­pet Theater ng Philip­pine In­for­ma­tion Agency (PIA) na naglalay­ong ma­pukaw ang ka­malayan ng mga es­tudyante at mag-aaral sa mga in­i­lalatag na es­trate­hiya ng DOH.

Nakatuon ang kam­pa­nya sa es­trate­hiyang 4S (search and de­stroy mos­quito breed­ing places, se­cure self-pro­tec­tion, seek early con­sul­ta­tion, and sup­port mist­ing/spray­ing only in hotspot ar­eas where an in­crease in dengue cases is reg­is­tered for two con­sec­u­tive weeks to pre­vent an im­pend­ing out­break).

Sa­man­tala, base sa ta­laan ng DOH, sa buong re­hiy­ong Mi­maropa, nan­gun­guna ang Puerto Princesa sa may pinaka­mataas na kaso ng dengue na pumalo sa 1,032. (LBD/PIAMIMAROPA-Palawan)

Nakatu­tok ang aten­siyon ng mga es­tudyante ng Manuel Aus­tria Memo­rial Ele­men­tary School ng Barangay San Manuel, Puerto Princesa City sa ‘Pup­pet Show’ kung saan ip­ina­pakita ang mga pa­ma­ma­raan kung pa­paano ma­pupuksa ang lamok na nag­dadala ng sakit na dengue. (LBD/PIAMIMAROPA-Palawan). Larawang kuha ni Leila Dagot / PIA

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.