Puerto Princesa mayor: Iisang Bay­ron lang ang tatak­bong al­ka­lde

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Kia Jo­hanna Lamo

Nagsalita na si Mayor Lu­cilo Bay­ron ukol sa pag-file ng kanyang anak na si Ju­dith “Raine” Bay­ron sa pagka-akalde at sin­abi nito na sin­isig­u­rado ni­lang Bay­ron lamang ang tatakbo bi­lang al­ka­lde.

Ipinali­wanag ng al­ka­lde na ik­inukon­sid­era ng kani­lang pam­ilya ang la­gay ng kalusugan niya kung kaya ay pinag­pasya­han nila ang posi­bleng kan­di­datura ng kanyang anak na si Raine.

“Na­pagde­sisyu­nan na mas ma­g­a­nda mag-file ako, mag-file ang anak kong si Raine,” aniya.

Ngu­nit, de­pensa ng mayor ay hindi ito sub­sti­tu­tion sapagkat may kanya kanya si­lang par­tido bagkus ay bago mai-print ang balota, isa sa mag-ama ay mag­wi­with­draw mula sa kan­di­datura.

“Ito ay hindi sub­sti­tu­tion... Kailan­gan lang be­fore i-print ang balota, isa sa amin ay mag­wi­with­draw,” dagdag ni Bay­ron.

Ipinali­wanag ng al­ka­lde na ik­i­n­un­sid­era ng kani­lang pam­ilya ang maar­ing la­gay ng kanyang kalusugan, kung saa’y hini­hin­tay ang re­sulta ng med­i­cal clear­ance mula sa gen­eral check-up ng mayor.

“Oras na mala­man, sig­uro hindi na rin mag­tata­gal ay malala­man na kung sino sa dalawang Bay­ron ang tatakbo pero sin­isig­uro namin na iisa lang talaga ang tatakbo,” pa­hayag ni Mayor Bay­ron.

Ngu­nit ayon sa mayor ay wala siyang malalang sakit ngu­nit naninig­u­rado lamang na maalala­gaan niya ang sar­ili niya.

“Ang aking sakit ay hindi naka­ma­matay ngayon o sa malapit na pana­hon, hindi ganon.. Hindi ito kanser na bukas ay bubu­lagta na ako, hindi ganon kalala ang prob­lema. Kaya nga tayo nag hi­hin­tay nh fur­ther med­i­cal test para maka­pag-an­tay ang at­ing doc­tor,” aniya.

Pa­hayag na­man ng kanyang anak na kung sakali man ay ang kanyang ama ang mag­wi­with­draw sa kan­di­datura at sya ang tatakbo bi­lang mayor ay sin­isig­u­rado niyang han­dang handa siya para sa ipag­pat­u­loy ang nasim­u­lan ng ama.

“Kung gaano ako kaready, ang masasabi ko lang dyan ay hindi ako tatayo sa gani­tong sit­wasyon kung hindi ako handa,” saad ni Raine.

Aniya’y kung ma­didiin man bi­lang al­ka­lde ay nais niyang ipag­pat­u­loy ang mga proyek­tong nasim­u­lan na ng ama.

“Syem­pre ipag­pa­p­at­u­loy natin ang nasim­u­lan ng at­ing dad, sig­uro yung iba (plat­form), pag an­dun na tayo, kasi hindi pa na­man tayo sig­uro kung ako o si Dad ang tatakbo,” pa­hayag nito.

Ngu­nit kasalukuyan ay hindi pa naka­pag­bibi­gay ng ek­sak­tong araw kung ke­lan malala­man ang med­i­cal re­sults ng al­ka­lde.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.