Lis­ta­han ng Christ­mas lights na may PS, ICC stick­ers, in­i­l­abas ng DTI

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes M. Manzo / PIA

Naglabas na ng lis­ta­han ng mga Christ­mas lights na may­roong Im­port Com­mod­ity Clear­ance (ICC) stick­ers at Philip­pine Stan­dard mark­ings mula Bu­reau of Prod­ucts Stan­dards ang Depart­ment of Trade and In­dus­try (DTI) – Romblon Pro­vin­cial Of­fice.

Sa gi­nanap na Kapi­han sa PIA, sin­abi ni Mary Grace H. Fon­telo, Trade and In­dus­try De­vel­op­ment Spe­cial­ist na pat­u­loy ni­lang pina­paalala sa mga tagaRomblon na sig­u­raduhing may Im­port Com­mod­ity Clear­ance o ICC stick­ers o PS mark­ings ang la­hat ng bu­mibili ng Christ­mas light sa mga tin­da­han.

Layunin nito na mag­a­bayan ang mga mamim­ili sa ta­mang pag­bili ng mga pailaw na gagamitin ngay­ong ka­paskuhan at matiyak na lig­tas gamitin ang mga ito up­ang mai­wasan ang anu­mang dis­grasya o sunog dahil sa mga Christ­mas lights na sub­stan­dard.

Mal­iban rito, pat­u­loy ring pina­paalala ng DTI Romblon sa la­hat ng mga negosyante ng mga malalak­ing tin­da­han na huwag mag­benta ng mga Christ­mas light na walang ICC o peke na pro­dukto, dahil istrik­tong mag­momon­i­tor ang kani­lang tang­ga­pan kung ang mga tin­da­han ba ay sumusunod sa kani­lang patakaran.

Kaug­nay nito, pinagi­in­gat din ng Depart­ment of Trade and In­dus­try (DTI) – Romblon Pro­vin­cial Of­fice ang pub­liko sa pag­bili ng mga mu­mu­rahing Christ­mas lights at mga light­ing chains na posi­bleng mag­ing sanhi ng sunog at banta sa kalusugan at kalig­tasan ng pub­liko.

“Da­pat na mag­ing ma­pag­matyag ang mga con­sumers sa pag­bili ng mga sea­sonal items tu­lad ng Christ­mas lights at tiyakin ang bibil­hing pro­dukto ay sumailalim sa ma­sus­ing safety eval­u­a­tion” pa­hayag ni Fon­telo.

Nag­pakalat na rin aniya ang ahen­siya ng fly­ers at nami­gay ng ilang babasahin para mau­nawaan ng mga tao ang ha­laga ng Im­port Com­mod­ity Clear­ance (ICC) Stick­ers sa mga pro­duk­tong gaya ng Christ­mas Lights.

Nar­ito ang ilang tips ng DTI Romblon sa pag­bili at paggamit ng mga Christ­mas light:

• da­pat ay may ICC o Im­port Com­mod­ity Clear­ance sticker ang Christ­mas lights: panig­uro ito na pasado ang pro­dukto sa manda­tory safety tests ng DTI;

• may pekeng ICC mark stick­ers (nakatatak na sa pakete o balot ng pro­dukto): ang tu­nay na ICC Stick­ers ay foil-like holo­gram na may tatak na ICC seal at may naka­su­lat pang se­rial num­ber at ng taon ng ser­tipikasyon;

• suriin ang pack­ag­ing:da­pat nakasaad ang kom­ple­tong pan­galan at ad­dress ng im­porter o dis­trib­u­tor, rated volt­age at wattage ng set, rated volt­age at wattage ng lamps, markang “For in­door use only”, batch/lot code at bar code, brand name, stan­dard used (PNS 189:2000) at bansang pinang­galin­gan ng pack­age;

• tingnan ang outer di­am­e­ter size ng wire:da­pat 1.5 mil­lime­ters in di­am­e­ter;

• iwasan ang ang con­nect­ing mul­ti­ple sets ng Christ­mas lights: hang­gang tat­long 50 bulb sets ng Christ­mas

lights ay pwe­deng ikonekta hang­gang dalawa para sa 100-bulb set ng mga ilaw;

• suriin muna ang plug at wire ng lumang Christ­mas lights bago gamitin: itapon ng maayos at huwag panghi­nayan­gan kung marupok na o may sira na; at

• up­ang makai­was sa sunog, huwag iwanang nakabukas mag­damag ang Christ­mas lights.

Para sa kom­ple­tong lis­ta­han ng 39 Christ­mas lights/light­ning chains brands na pasado sa Bu­reau of Prod­ucts Stan­dards, maaar­ing bisi­tahin ang kani­lang web­site: www.dti. gov.ph.

Hini­hikayat din ng DTI-Romblon ang pub­liko na mag­sum­bong sa kani­lang tang­ga­pan ka­pag may­roong nakita o nabil­ing mga pro­dukto na walang ICC stick­ers o PS Mark­ings mula sa ahen­siya up­ang ma­panagot sa batas.(DMM/ PIA-MI­MAROPA/Romblon)

Ayon kay Mary Grace H. Fon­telo, Trade and In­dus­try De­vel­op­ment Spe­cial­ist, pat­u­loy ni­lang pina­paalala sa mga taga-Romblon na sig­u­raduhing may ICC stick­ers o PS mark­ings ang la­hat ng bu­mibili ng Christ­mas light sa mga tin­da­han. (Dinnes M. Manzo/PIARomblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.