HUMANDA SA KATATAKUTAN SA SINE-SINDAK HOR­ROR FILM FES­TI­VAL NG SM CIN­EMA!

Palawan Daily News - - Entertainment -

Ngay­ong pa­palapit na ang Hal­loween, nagsanib pw­ersa ang SM Cin­ema at Crys­talSky Mul­ti­me­dia, para maghatid ng katatakutan sa mga sine­han sa pa­ma­m­ag­i­tan ng kauna-un­a­hang Sine-Sindak Hor­ror Film Fes­ti­val!

Ini­ha­han­dog ng SineSin­dak ang wa­long (8) in­ter­na­tional hor­ror movies na panig­u­radong man­anakot sa mga manonood.

The Hoarder (USA)

Nadiskubre ni Ella (Mis­cha Bar­ton) na ang boyfriend niya ay pasikre­tong na­gr­erenta ng stor­age unit para itago ang kanyang kalaguyo. Pero lingid sa kaala­man niya at ng best­friend niyang si Molly (Emily Atack) na may mas nakatitindig-bal­ahibo si­lang matu­tuk­lasan. May­roon din si­lang mga taong makik­i­lala na tu­tu­long sa kani­lang la­banan ang ma­ma­matay tao na nag­tatago sa dilim.

The Dead Room (USA)

Dalawang sci­en­tists (Jed Bro­phy and Jef­frey Thomas) at isang psy­chic (Lara Pe­tersen) ang makaka­harap ang isang malakas na es­pir­itu na pumupro­tekta sa mga li­him ng isang lumang ba­hay sa gitna ng bukid.

Ur­ban Evil (South Korea)

Isang mak­abagong pe­likula sa South Korea, ang Ur­ban Evil ay tungkol sa isang batang mu­tant na mag-iimbestiga sa maram­ing kaso ng ex­or­cism sa kani­lang lu­gar.

Laven­der (USA)

Pi­nag­bibida­han ni Ab­bie Cor­nish, susub­ay­bayan ng Laven­der ang buhay ng isang pho­tog­ra­pher mat­a­pos syang makaranas ng se­vere me­mory loss. Isang psy­chi­a­trist (Justin Long) ang tu­tu­long sakanyang ma-re­cover ang mga nawala niyang alaala at maiba­lik ang kanyang nakalimu­tang nakaraan.

Dark­ness Ris­ing (USA)

Bu­misita si Madi­son (Tara Holt) kasama ang kanyang mga kaibi­gang sina Jake (Bryce John­son) at Izzy (Ka­t­rina Law) sa kani­lang lumang ba­hay kung saan pinatay ang kanyang buong pam­ilya. Bi­lang kaisa-isang nakalig­tas, pilit niyang hi­na­hanap ang mis­teryo ng kanyang nakaraan, ngu­nit sa kalag­it­naan, nab­u­la­bog din niya ang kasamaang nanini­ra­han doon.

Hol­low One (USA)

Pumunta sa isang li­b­lib na lu­gar sina Rachel Wade (Kate Alden) at ang kanyang nakaba­batang ka­p­atid para hanapin ang kani­lang ama, na nawala mat­a­pos ang karu­mal-du­mal na pagka­matay ng kani­lang ina. Sa halip na makakuha ng mga sagot, kailan­gang hara­pin ni Rachel ang kanyang malagim na nakaraan at takasan ang isang mis­teryosong ni­lalang.

The Lost Case (Thai­land)

Susub­ay­bayan sa Thai movie na The Lost Case ang kwento ng dalawang bagong salta sa isang TV pro­duc­tion com­pany na nag­pa­pal­abas ng isang sikat na pro­gra­mang “Ghost Doc­tor TV.” Na-as­sign sila sa isang sui­cide case at sa gitna ng kani­lang imbesti­gasyon, ha­hara­pin nila ang pinaka nakakak­i­labot na karanasan!

Grace (Thai­land)

Bi­nalak ni Grace at ng kanyang ka­p­atid na lalaki na kid­napin si Care, isang pop­u­lar na In­ter­net idol sa Thai­land. Si Grace, isang dati ring In­ter­net idol, ay ip­inakita sa buong mundo kung gaano siya ka­baliw at kawalang-awa ha­bang pinahi­hi­ra­pan niya ang kani­lang bik­tima.

The House On Pine Street

Mat­a­pos ang kanyang di in­aasa­hang pag­bubun­tis, kailan­gang mag­ing mat­a­pang ng isang dalaga ha­bang siya’y nakatira sa isang lumang ba­hay.

Exit Hu­man­ity

Mat­a­pos ang Amer­i­can Civil War, biglang nagka­roon ng isang zom­bie out­break.

Bi­lang pag­pupu­gay ng SM Cin­ema sa matat­a­pang na mga manonood ng hor­ror movies, ang tiket sa SineSin­dak Hor­ror Film Fes­ti­val ay mabibili na lamang sa ha­la­gang Php 99.00! At kung tu­nay kang mat­a­pang at nais na ma­panood ang la­hat ng mga nakakatakot na pe­likula, may mabibili ka ring un­lim­ited all-day pass sa ha­la­gang Php 199.00.

Tara na at manood ng Sine-Sindak films sa la­hat ng SM Cin­ema branches at Wal­ter Mart Cin­e­mas sa buong bansa sim­ula Ok­tubre 24 hang­gang 30, 2018. Mag-book ng tick­ets sa web­site, www.sm­cin­ema. com o i-down­load ang SM Cin­ema mo­bile app. Para lagi kang up­dated, pwede mo ring i-fol­low¬ ang / SM­Cin­ema sa Face­book at @SM_Cinema sa In­sta­gram! (PR)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.