Barangay Peace Keep­ing, da­pat palakasin - PNP-Palawan Ad­vi­sory Coun­cil

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Leila B. Dagot / PIA

Hinikayat ng bu­mubuo ng Provin­cial Ad­vi­sory Coun­cil (PAC) ng Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) sa Palawan ang la­hat ng pama­ha­laang bayan sa lalaw­igan na palakasin ang kanikaniyang Barangay Peace­keep­ing Ac­tion Teams (BPATS).

Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng bin­uong res­o­lusyon ng PAC, isi­nusu­long nito na sumailalim sa mga pagsasanay ang mga ito sa pag­pa­palakas ng ka­pa­bil­i­dad upang mag­a­m­panan ng husto ang kani­lang pa­pel sa pa­mayanan.

Ang BPATS ay binuo upang tu­gu­nan ang mga alala­hanin pag­dat­ing sa ka­paya­paan, kaayu­san at kalig­tasan sa kani­lang mga nasasaku­pan.

Ang mga ito rin ang kaa­ga­pay ng PNP sa kani­lang tradisyu­nal na tungkulin sa pag­pa­pahusay at pag­pa­palakas ng ko­mu­nidad.

Sa­man­tala, nakasaad din sa res­o­lusyon ang kahilin­gan sa pama­ha­laang pan­lalaw­igan sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Peace and Or­der Pro­gram (POP) nito at ng Provin­cial Tourism Pro­mo­tions and De­vel­op­ment Of­fice na maka­paglaan ng pondo para rito.

Nasasaad sa panukala ang kahilin­gan sa LGU na makipag­tu­lun­gan sa PNP sa pag­pa­palakas ng grupo.

Sa­man­tala, ang PAC ng PNP-Palawan ay ni­likha bi­lang pag­tal­ima sa ini­aatas ng In­te­grated Trans­for­ma­tion Pro­gram – Per­for­mance Gov­er­nance Sys­tem (IT-PGS) o ki­lala rin sa tawag na PNP Pa­trol Plan 2030. (LBD/ PIAMIMAROPA-Palawan)

(Leila B. Dagot/PIA Palawan)

Reg­u­lar meet­ing of the Provin­cial Ad­vi­sory Coun­cil of Palawan Provin­cial Po­lice Of­fice (PPO).

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.