Nakatatan­dang Palaweña mula sa bayan ng Abor­lan, wagi sa gi­nanap na Uli­rang Nakatatanda Awards

Palawan Daily News - - Health -

Nakamit ni Gng. Emerita Man­zano, isang se­nior cit­i­zen mula sa bayan ng Abor­lan ang unang pwesto sa Uli­rang Nakatatanda Awards 2018In­di­vid­ual Cat­e­gory Ba­sic Sec­tor na gi­nanap noong ika- 25 ng Ok­tubre, taong kasalukuyan sa Lung­sod ng Man­daluy­ong. Ang nat­u­rang gawain ay pi­nan­gu­na­han ng mga kawani mula sa Depart­ment of So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment (DSWD) MIMAROPA. Kalakip ng paran­gal ang plake at salap­ing gantim­pala na nagkaka­ha­laga ng P10,000.00.

Ang del­e­gado ng Palawan sa gi­nanap na MIMAROPA Re­gional Uli­rang Nakatatanda Awards 2018 sa pan­gun­guna ni Pro­vin­cial So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment Of­fi­cer Abi­gail D. Ablana. Ang Uli­rang Nakatatanda Awards ay iti­nataguyod ng DSWD sa pakikipag­tu­lun­gan ng Coali­tion of Ser­vices for the El­derly Inc. o COSE na may lay­ong mabi­gyan ng pagk­i­lala ang mga nakatatanda sa lipunan na may angk­ing kakaya­han na tu­mu­long sa gawaing pangko­mu­nidad at may malak­ing am­bag sa pan­lipunang ka­pakanan.

Photo cred­its: Ma’am Abi­gail Ablana (Photo re­lease on PIO Face­book Page)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.