Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan sumaksi sa paglagda ng Let­ter of In­tent sa pag­i­tan ng Haikou City sa Hainan prov­ince at lung­sod ng Puerto Princesa

Palawan Daily News - - Province -

Sinaksi­han ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan sa pan­gun­guna ni Gob. Jose Ch. Al­varez ang paglagda ng Let­ter of In­tent sa pag­i­tan ng Lung­sod ng Puerto Princesa at Haikou City ng Hainan Prov­ince sa China. Ang nat­u­rang gawain ay gi­nanap kan­i­nang umaga, ika-9 ng Nobyem­bre sa Vic­to­ri­ano J. Ro­driguez Hall ng gusal­ing Kapi­tolyo.

Pinan­gu­na­han ni Puerto Princesa City Mayor Lu­cilo R. Bay­ron at G. Fang Zhongli, deputy di­rec­tor of the Stand­ing Com­mit­tee ng Haikou Mu­nic­i­pal Peo­ple’s Con­gress ang paglagda ng Let­ter of In­tent na naglalay­ong pagtibayin ang sis­ter city re­la­tion­ship sa pag­i­tan ng dalawang lung­sod sa pa­ma­m­ag­i­tan ng ko­op­erasyon sa komer­syo, tur­ismo, edukasyon, kul­tura, at iba pa.

Ang ser­e­monya ng paglagda ay di­naluhan din ng iba pang mga del­e­gado ng lung­sod ng Haikou at probin­sya ng Hainan, Bise-Gob. Vic­torino Den­nis M. Socrates, mga kon­se­hal ng lung­sod ng Puerto Princesa, Pro­vin­cial PNP Chief Gabriel C. Lopez, mga de­part­ment heads ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan, at ki­natawan ng Palawan Coun­cil of Sus­tain­able De­vel­op­ment (PCSD).(P.R)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.