Modernisas­yon ng mga sasakyan, tinalakay

Palawan News - - CITY - Ni Kia Johanna Lamo

Nag­pu­long ang sek­tor ng trans­porta­syon ng Puerto Princesa City, par­tiku­lar ang mga mul­ti­cab at Jeep ukol sa mod­er­ne­sasyon ng mga sasakyang-pam­pasada na isi­nusu­long ng ad­min­is­trasy­ong Duterte. Ipinali­wanag sa sek­tor ang layunin ng plano ng pres­i­dente at ang layon ni­tong tu­gu­nan ang mau­u­sok ng mga jeep. Nasa tat­long taon na lang na magha­hari sa kalsada ang mga mul­ti­cab at jeep sa buong bansa kasama na sa Puerto Princesa. Sa sem­i­nar, sin­abing obli­gado ang mga asosasyon ng mga mul­ti­cab at jeep na mag­ing ko­op­er­at­iba at pag­nag­ing ko­op­er­at­iba na ito ay dito na ipa­pan­galan ang fran­chise at hindi na sa in­dibid­wal o may-ari ng unit. Bi­bil­hin rin ng gob­y­erno ang mga mul­ti­cab at jeep na pa­pal­i­tan ng P80,000 bi­lang dagdag pam­bili sa ipa­palit na sasakyan. Euro 4 o e-jeep ang ipa­palit ngu­nit de­pende pa rin sa rekomen­dasyon ng eksperto kung saan sa dalawa ang akma na sasakyan para sa lung­sod. Pag ito’y na­p­atu­pad na ng tu­luyan ang mga mul­ti­cab at jeep na hindi pinal­i­tan ang unit ay huhuli­hin sapagkat sa mga susunod na taon ay hindi na pa­paya­gang mag-re­new ng fran­chise ang mga lumang sasakyan. Wala na­mang prob­lema di umano sa mga driver at op­er­a­tor sa planong ito dahil ang gusto lamang nila tu­lun­gan sila na gob­y­erno na ma­pal­i­tan ang kani­lang sasakyan at maipag­pat­u­loy ang pa­ma­masada.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.