MGA PALAWEÑO, LIGTAS SA PANANALASA NG BAGYONG OM­PONG

Palawan News - - PROVINCE -

Sa ka­bila ng malakas ng hagupit ng bagyong Om­pong, walang anu­mang naiu­lat na ca­su­laty sa lalaw­igan sa Palawan ayon sa Pro­vin­cial Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment Of­fice (PDRRMO) Sa ka­bila nito, 12 pam­ilya mula sa bayan ng Roxas at 29 pam­ilya mula sa bayan ng Cuyo ang lu­mikas sa mga evac­u­a­tion cen­ters saman­tala ng12 katao na­man ang na­natili sa MV Mi­la­grosa na nakadaong dahil pinag­bawalan itong bu­miyahe ng Philip­pine Coast Guard-Palawan. May ilan ding naiu­lat na mga na­tumba at na­putol na mga puno sa mga bayan ng Roxas at San Vi­cente na agad na­mang in­aksyu­nan ng lokal na pama­ha­laan at ng Mu­nic­i­pal Dis­as­ter Risk Re­duc- tion and Man­age­ment Of­fice ng mga na­bang­git na lu­gar. Bago pa man du­mat­ing ang bagyong Om­pong sa bansa, naghanda ang Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan ng 1,280 food packs na may kasamang bi­gas at 4,150 food packs na walang bi­gas.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.