KAUNA-UNAHANG PALAWAN RES­CUE OLYMPICS, ISASAGAWA

Palawan News - - PROVINCE -

Isi­na­gawa noong ika-20 ng Se­tyem­bre ang kauna-unahang Palawan Res­cue Olympics ni­lahukan ng mga kawani mula sa mga Mu­nic­i­pal Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment Of­fices (MDRRMOs) ng mga bayan ng Roxas, San Vi­cente, Narra, Bataraza, Que­zon, at Rizal, at isang pangkat mula sa Palawan Res­cue 165. Ang bawat pangkat ay binuo ng pitong miyem­bro at nag­pak­i­tang-gi­las sa larangan ng iba’tibang uri ng pagsagip ng buhay na angkop sa iba’t-ibang sit­wasy­ong nakata­laga sa siyam na lokasyon sa lung­sod. Ang bawat grupo na nag­dala ng mga am­bu­lan­sya at mga kagami­tang angkop sa mga op­erasyon tu­lad ng pag­bibi­gay ng agarang tu­long sa spinally in­jured pa­tients, bik­tima ng pagkalunod, mga pasyen­teng nan­gan­gailan­gan ng high an­gle res­cue. Ayon kay Joey Heredero ng Op­er­a­tions and Warn­ing Divi­sion ng PDRRMO, pan­gu­nahing layunin ng Palawan Res­cue Olympics ay makita kung ano ang an­tas ng ka­han­daan ng mga MDRRMOs pag­dat­ing sa pag­bibi­gay ng emer­gency re­sponse at agarang tu­long sa mga bik­tima ng sakuna o kalami­dad sa kani-kani­lang mga lu­gar. Mag­sisil­bing hu­rado sa Palawan Res­cue Olympics ang mga ki­natawan mula sa Bureau of Fire Pro­tec­tion, Philip­pine Red Cross, Pro­vin­cial Health Of­fice, at iba pang kaug­nay na ahen­sya.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.