‘Don't deal with fix­ers' – Amu­rao

Palawan News - - CITY - By Ger­ardo Reyes Jr Re­porter

A coun­cilor of Puerto Princesa City warned trans­port own­ers against deal­ing with “fix­ers” in pro­cess­ing their fran­chises with the Land Trans­porta­tion and Fran­chis­ing Reg­u­la­tory Board (LTFRB).

Coun­cilor Rolando Amu­rao made the warn­ing af­ter sev­eral trans­port van own­ers com­plained to him that they were vic­tim­ized to pay P70,000 to P100,000 each by un­scrupu­lous in­di­vid­u­als to has­ten the re­lease of their ap­pli­ca­tions for a fran­chise.

How­ever, the trans­port own­ers later dis­cov­ered that their ap­pli­ca­tions were not pro­cessed nor found in the records of the LTFRB.

“Sila ay nag­ing will­ing vic­tim. Mga ki­lala nila ‘yan na hindi taga-LTFRB pero alam nila itong

mga taong ito ay may con­nec­tion sa loob kasi may mga na-re­lease [na fran­chise] kaya nag­bi­gay din sila. Eh, ang fran­chise wala ngang P1,000 ang baba­yaran,” he pointed out.

The LTFRB told the City Coun­cil that the sig­na­tures on the pa­pers were not from their per­son­nel.

“Nakita rin ng LTFRB yung mga doc­u­ments, at ito ay hindi nila ina-ac­knowl­edge at wala ring tatak. Hindi rin of­fi­cial yung re­ceipt na natang­gap ng mga ap­pli­cants. Ang sabi ng LTFRB na-scam [sila] dito,” Amu­rao said.

He said the ap­pli­cants can file charges against the fix­ers who vic­tim­ized them.

“It de­pends doon sa na-scam kung mag-file sila ng kaso. Kahit man ma-is­sue­han sila ng LTFRB ng fran­chise ay hindi hin­drance yun para ipag­pat­u­loy na mag file sila ng kaso,” Amu­rao said.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.