ARAW NG PAGTATAPOS NG SELEBRASYON NG IKA-118 ANIBERSARYO NG SER­BISYO SIBIL SA KAPI­TOLYO NAPUNO NG SIGLA AT KASIYAHAN

Palawan News - - PROVINCE -

Matagum­pay na naidaos ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ang pagtatapos ng selebrasyon ng ika- 118 anibersaryo ng Ser­bisyo Sibil noong ika-27 ng Se­tyem­bre 2018.

Nagsim­ula ito sa maik­ling pro­grama kung saan nag­bi­gay ng men­sahe si Pro­vin­cial Le­gal Of­fi­cer Atty. Teodoro Jose Matta na siyang ku­matawan kay Gov­er­nor Jose Al­varez.

Ang pro­grama ay ki­natam­pukan ng Hataw Dance Ex­er­cise Com­pe­ti­tion na in­aa­ban­gan ng mga em­p­leyado ng kapi­tolyo. Li­mang grupo ang nagla­ban-la- ban sa patim­palak na kin­abibi­lan­gan ng Gray, Black, White, Pink at Or­ange teams.

Na­sungkit ng Gray Team ang unang gantim­pala, puman­galawa ang Black team at pan­gatlo ang Pink Team.

Kaug­nay parin ng selebrasyon ng Ser­bisyo Sibil nagkaloob ang Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Loy­alty Awards sa ilang kawani nito. Ang labing pitong tu­mang­gap ng Bronze Medal Award ay gi­nawaran ng tig-sam­pung li­bong piso, labing dalawa ang tu­mang­gap ng Sil­ver Medal Award na biniyayaan ng tig-li­mang li­bong piso at dalawampu na­man ang tu­mang­gap ng Gold Medal Award na nabi­gyan din ng tig-li­mang li­bong piso.

Ayon kay Hu­man Re­source Man­age­ment Of­fi­cer Lucy Pare­des, walang umuwi na luhaan dahil la­hat ng hindi pinalad na mag­wagi ay tu­mang­gap din ng con­so­la­tion prizes. Ang tinang­hal na over all Cham­pion ay ang Black team, ang pan­galawa ay ang Gray team, pan­gatlo ay ang Pink team, pang-apat ay ang Or­ange team at ang pan­glima ay ang White team.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.