Lalaki patay sa tu­maob na minidump truck sa Roxas

Palawan News - - POLICE REPORT - By Ed Agarap Cor­re­spon­dent

Isang lalaki ang sina­mang palad na ma­matay mat­a­pos malaglag sa ban­gin at tu­maob sa Roxas noong Sabado ( Septem­ber 22) ng madal­ing araw ang mini- dump truck na kanyang sinasakyan.

Ayon kay Se­nior Insp. Ric Ramos, in­for­ma­tion of­fi­cer ng Palawan Pro­vin­cial Po­lice Of- fice ( PPO), buhay sana ang bik­ti­mang si Ro­quito Giemo pero dahil tu­ma­gal ng tat­long oras bago ito nakuha sa mini- dump truck ay bi­naw­ian din ito ng buhay ban­dang 9: 00 a. m. sa os­pi­tal.

Id­i­nagdag ni Ramos na hini­hi­nalang las­ing ang driver nito na kini­lalang si Tris­tan Al­cala.

Base sa in­isyal na imbesti­gasyon ng pulisya, nang­gal­ing ang bik­tima sa painu­man kasama ang 12 ibang sakay pa ng mini- dump truck papunta sa Barangay Ni­canor Za­bala.

“Dahil na rin sa kalasin­gan ng driver kaya nawalan ito ng kon­trol sa sasakyan at nag- over­shoot po ito sa kalsada, nahu­log sa ban­gin. La­hat silang sakay ay sug­atan,” sabi ni Ramos.

Hi­na­hanap ngayon si Al­cala na hini­hi­nalang nag­tatago sa Puerto Princesa City mat­a­pos itong tu­makas dahil sa ak­si­dente.

Sabi ni Ramos, pa­tong- pa­tong na kaso ang nakatakda ni­tong hara­pin.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.