Ba­lyena, natag­puang patay sa Roxas

Palawan News - - ENVIRONMENT - By Ed Agarap

Natag­puan na pa­lu­tang- lu­tang at patay na ang isang ba­lyena o short- finned pilot whale sa kara­gatang sakop ng Barangay Tini­tian, Roxas, ngay­ong Lunes ( Oc­to­ber 1).

Ayon sa pi­n­uno ng Ban­tay Da­gat- Roxas na si Juvinal Libi­ran, tinatayang may tim­bang itong higit 200 kilo. Mga mangingisda ang sinasabing unang nakakita dito at agad na nag- re­port sa kani­lang tang­ga­pan.

“Nakita yan ng mga mangingisda at ip­inaalam sa atin dito agad. Pero patay na po ito,” pa­hayag niya.

Sabi ni Libi­ran, di­nala ang car­cass ng ba­lyena sa kani­lang tang­ga­pan para ito ay suriin at mala­man ang ik­i­na­matay. Ga­gawin ang pag­susuri sa tu­long ng Depart­ment of En­vi­ron­ment and Nat­u­ral Re­sources ( DENR).

Posi­bleng nat­u­ral death ang ik­i­na­matay nito, aniya, dahil wala na­man silang ibang naki­tang pala­tan­daan sa kata- wan nito mal­iban sa sugat na tila gawa na­man ng flesh- eat­ing par­a­site.

Iba­balot ang car­cass ng ba­lyena sa net at ilili­b­ing ito at pagkat­a­pos ay palili­pasin ang tat­long taon bago ito i- pre­serba.

Mga mangingisda ang unang nakakita sa ba­lyena at agad na nag-re­port sa Ban­tay Da­gat-Roxas.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.