PALAWAN LALAHOK SA MIMAROPA NATURALLY AGRITRADE TOURISM FAIR 2018

Palawan News - - PROVINCE -

Upang maipakita ang mga natatang­ing pro­dukto, kul­tura at atraksyon ng lalaw­igan ng Palawan, dadalo ito sa tau­nang MIMAROPA Naturally AgriTrade Tourism Fair 2018 na mag­sisim­ula sa ika-17 hang­gang ika-21 ng buwan ng Ok­tubre taong kasalukuyan. Ga­ganapin ang nat­u­rang ak­tibidad sa SM Mega Mall, Man­daluy­ong City na naglalayon ding ma­palakas ang mga mi­cro, small and medium en­ter­prises upang mas dayuhin ito ng mga nais na ma­muhu­nan. Ayon kay Bethel Wyeth Asag ng Provin­cial Eco­nomic En­ter­prise Devel­op­ment Of­fice ba­hagi ng nat­u­rang gawain ang pagsasagawa ng mga cul­tural pre­sen­ta­tions, Re­gional Con­sumer Quiz Bee at Zumba hour. Inaasa­han na may­roong 86 na ex­hibitors mula sa Palawan ang makik­iba­hagi sa Agri-Trade Tourism Fair. Kani­lang itatam­pok ang mga ip­inag­ma­malak­ing pro­dukto ng lalaw­igan tu­lad ng daing, ka­soy, cof­fee rice, mani, lamayo, suman sa bulo, honey, coco jam, sam­palok candy, ba­nana chips, buti-bu- ti, tablea, wood ar­ti­san crafts, rat­tan bas­kets, pan­dan mats/bags, shell crafts, bam­boo bas­ket, hand­wo­ven bas­ket/lanterns at bam­boo straws at iba pa. Maglala­gay din ng Negosyo Cen­ter na mag­sisim­ula sa ganap na 1:00 hang­gang alas 4:00 ng hapon. Ilan sa mga katuwang sa ak­tibidad na ito ay ang DTI-MIMAROPA, Depart­ment of Agri­cul­ture, DA-MIMAROPA, Depart­ment of Tourism-MIMAROPA at DAR-MIMAROPA.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.