KAMPANYA LABAN SA ILIGAL NA DROGA, MAGKATUWANG NA ITINAGUYOD NG PADAC AT PDEA-MIMAROPA SA CALAMIANES

Palawan News - - PROVINCE -

Nag­ing matagum­pay ang isi­na­gawang Barangay Drug-Clear­ing En­hance­ment Pro­gram sa Coron Palawan noong ika-10 ng Ok­tubre, taong kasalukuyan. Pi­nan­gu­na­han ito ng Pro­vin­cial Anti-Drug Abuse Pro­gram (PADAP) ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan katuwang ang Philip­pine Drug En­force­ment Agency (PDEA) MIMAROPA.

Ayon kay Dir. Mario Ramos, Re­gional Direc­tor ng PDEA MIMAROPA, kaku­lan­gan ng tao sa kani­lang tang­ga­pan ang isa sa mga kahi­naan nila dahi­lan kaya na­gre­quest ito sa PNP na magka­roon ng weekly Anti-Drug Man­age­ment Op­er­a­tion.

Si Dir. Ramos ay nagsil­bing panauhing pan­dan­gal at Key Re­source Per­son ng ak­tibidad na ito na di­naluhan ng isang­daan at dalawampung mga par­tisi­pante ka­bi­lang ang mga al­ka­lde mula bayan ng Coron, Busuanga, Culion at Li­na­pacan.

Naki­isa rin ang mga Sang­gu­ni­ang Bayan Mem­bers, De­part­ment of In­te­rior and Lo­cal Govern­ment, Mu­nic­i­pal Health Of­fice Barangay Cap­tains at Ka­gawad.

Ilan sa mga tinalakay ay patungkol sa Drug Clas­si­fi­ca­tion, Na­tional Drug Sit­u­a­tion, at Cat­e­gories of Drug Af­fected Barangays.

Sa­man­tala, isi­na­gawa rin sa Coron School of Fish­eries ang In­for­ma­tion Dis­sem­i­na­tion Cam­paign against Il­le­gal Drugs noong ika-9 ng Ok­tubre at ito ay di­naluhan ng isang daan na par­tisi­pante mula sa Grade 11 and 12 at si­n­un­dan na­man ng ka­hal­in­tu­lad na ak­tibidad sa harap ng isang daang es­tudyante ng Sal­va­cion Na­tional High School sa bayan ng Busuanga noong ika-11 ng Ok­tubre. It­in­uro sa mga es­tudyante ang Clas­si­fi­ca­tion and Types of Drugs and Harm­ful Ef­fects ganoon din ang Data Pre­sen­ta­tion ng Anti-il­le­gal Drug cam­paign.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.