IBA'T-IBANG USAPIN SA SAKIT NA HIV, MASUSING TINALAKAY SA KAUNA-UNAHANG MIMAROPA HIV SUM­MIT

Palawan News - - PROVINCE -

Nag­ing mainit ang ta­lakayan sa pag­i­tan ng mga du­ma­long par­tisi­pante sa gi­nanap na 2018 Min­doro, Marinduque, Romblon, Palawan - (MIMAROPA) Hu­man Im­mun­od­e­fi­ciency Virus (HIV) Sum­mit. Ang nat­u­rang ak­tibidad ay id­i­naos noong ika-15 hang­gang ika-18 ng Ok­tubre taong kasalukuyan sa Leg­end Ho­tel, Lung­sod ng Puerto Princesa. Sa te­mang “Leav­ing no one be­hind: To­wards a holis­tic ap­proach in achiev­ing the 90-90-90 tar­gets to end the AIDS epi­demic.” Mainit na pinag us­apan ang mga paksa patungkol sa kasalukuyang la­gay ng mga pro­gra­mang pangkalusugan sa ilalim ng HIV at AIDS sa bansa sa pan­gun­guna ng Depart­ment of Health. Pa­hayag ni Dr. Emerose F. Moreno, Med­i­cal Spe­cial­ist III ng DOH MIMAROPA, 46% ng to­tal HIV cases mula 1984 ay nag­mula sa Palawan. Aniya, isa sa mga dahi­lan kung kaya’t dito id­i­naos sa lung­sod ng Puerto Princesa ang nat­u­rang ak­tibidad ay dahil umano sa panini­walang ang HIV ay maitu­tur­ing na pan­gu­nahing banta sa kalusugan ng ma­ma­mayan sa bansa dahil sa pat­u­loy na pag­taas ng kaso nito. Sa­man­tala, isa sa mga pak­sang tinalakay sa nat­u­rang ak­tibidad ay ang “The 90-90-90 Tar­gets & HIV Care Cas­cade” kung saan naatasang taga­pagsalita sa pak­sang ito si Dr. Louie Ocampo, ang kasalukuyang Coun­try Di­rec­tor ng Joint United Na­tions Pro­gramme on HIV/AIDS (UNAIDS) sa Pilip­inas. Ayon kay Dr. Ocampo, ang pagkamit ng tat­long 90% tar­get ay nakatuon sa pag­pa­pabuti ng kala­gayan ng mga taong nag­tataglay ng sakit na HIV. Pali­wanag nito na da­pat umanong mala­man ng mga taong may­roong HIV ang kani­lang es­tado, bukod pa rito, da­pat rin na mabi­gyan ang mga ito ng agarang gamot o ang tinatawag na anti-retro­vi­ral ther­apy (ART) sakaling tamaan ng nat­u­rang virus gayudin ang pan­gan­galaga at pag-aaruga sa mga ito lalo’t higit ang kani­lang pagkakak­i­lan­lan at higit sa la­hat ay maibaba ang diskrim­i­nasyon o hindi ma­g­a­n­dang pagtin­gin ng lipunan sa mga taong nagkaka­roon ng sakit na HIV. Sa­man­tala, sa pag­tat­a­pos ng nat­u­rang pagti­tipon ay sama-samang lumagda ang mga par­tisi­pante at lokal na opisyales na bawat lalaw­igan sa MIMAROPA gayundin ang mga panauhin at kawani ng DOH sa pa­ma­m­ag­i­tan ng isang Pledge of Com­mit­ment, kung saan nan­gakong palalakasin at pag­tu­tu­u­nan ng pansin ang mga pro­grama at proyekto ng HIV sa buong re­hiy­ong ng MIMAROPA at sa bansa Pilip­inas.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.