NET­WORK­ING SES­SION SA PAGITAN NG GRUPO NG MGA NEGOSYANTE MULA KUDAT, MALAYSIA AT PALAWAN, ISINAGAWA

Palawan News - - PROVINCE -

Nagsama-sama ang grupo ng mga negosyante mula sa Kudat, Sabah, Malaysia at lalaw­igan ng Palawan sa isang Busi­ness Net­work­ing Ses­sion na gi­nanap noong ika-6 ng Nobyem­bre, sa lung­sod ng Puerto Princesa na pinan­gu­na­han ng Mindanao De­vel­op­ment Author­ity. Katuwang ng MinDA ang Pama­ha­laang Panlalawigan ng Palawan sa isi­na­gawang busi­ness net­work­ing ses­sion na ni­lahukan ng Kudat Chi­nese Cham­ber of Com­merce, Puerto Princesa City Cham­ber of Com­merce and In­dus­try, Inc. at Palawan Eco­nomic De­vel­op­ment Coun­cil. Ayon kay MinDA De­vel­op­ment Man­age­ment Of­fi­cer Ea­marie Gi­layo, nakasalalay sa prib­adong sek­tor ang pagsasakatu­paran ng layunin ng Brunei, In­done­sia, Malaysia, Philip­pines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) na magka­roon ng paglago sa ekonomiya sa mga pinag­tu­tu­u­nang lu­gar tu­lad ng Palawan at Kudat. Ayon kay Bob­bie Chen Kah Khing ng Sabah Min­is­ter for Trade and In­dus­try ang gawain ay ba­hagi ng napip­in­tong pag­bubukas ng ru­tang Palawan patun­gong Malaysia sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Buliluyan Port sa bayan ng Bataraza at Kudat Port na in­aasa­hang mag­pa­pasigla sa in­dus­triya ng turismo at kalakalan sa dalawang probin­sya. Ba­hagi ng gawain ang paglagda sa me­moran­dum of un­der­stand­ing sa pagitan ng tat­long grupo para sa pro­mosyon ng pa­mu­muhu­nan sa lalaw­igan ng Palawan at Sabah, Malaysia. Pu­mirma rito sina KCCC Chair­man Datuk Pak Chee Eng, PPCCI Pres­i­dent Atty. Joel Tan at PEDCO Pres­i­dent Engr. Bene­dicto Guaño Jr.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.