Nabaid sang Agila

Panay News - - OPINION -

DAW

sa na­gal­abay lang ang mga tuig. Nakakatluan kag pito (37) ka tuig na ang News. Kon sa tawo pa, ham­tong na gid ang pa­haya­gan. Se­guro isa na ka gin­hikanan.

Panay Kon sa bagay, gin­hikanan na dako ang bu­lig sa ila sang gid man nga mak­abig ang sa disi­plina kag pag­baid sa

Panay sa pag­batiti sang kadamo na ila bi­lang writ­ers. Wala na­gaisip

Panay News nga mga jour­nal­ists. Madamo sila sang kabud­layan kag kalaw­igon News nga naka­tra­baho ko sadto tub­tub sa pag­ban­tay para mahu­man ang sub­ong sa Iloilo me­dia nga gin­batiti es­to­rya sam­tang nagabakas sa kag gingabayan sam­tang yara sila sa paglab-ot sang dead­line. kunop sang pak­pak sang isa ka agila. Suno kay Ricky Abaleña III, ang

Bag-uhan pa lang ako sadto sa ang per­fect take off Iloilo me­dia sang una nga mga tinuig para sa iya pro­fes­sional life. Wala

Panay News sang News. na sang iban pa nga maisi­pan sya sa Ka­sub­ong sang kak­i­las sang paghanda sa iya mis­sion pagkat­a­pos

Panay mata sang agila, matan­las ang mga sang iya stint karon pa abi nga pery­o­dista nila. Nakahibalo sang na­ga­hanas sya sa mga lamharon nga

PN balita kag sila ang mga tipo sadto maluyag man­gin pery­o­dista. nan­day Her­bert Vego kag iban pa. Si Jun Aguirre nagsil­ing nga ang iya Ka­sub­ong sang agila, mga matalum ex­pe­ri­ence bi­lang cor­re­spon­dent ang mga tuk­tok ( beak) nila sa sa Ak­lan nagserbe spring­board sa iya

PN pag­pa­mangkot para matul- id ang ca­reer kag karon na­ga­su­lat para sa ka­matuo­ran. na­tional pa­per.

Ang pagka-sharp makita sa ila mga Ka­sub­ong man nga nan­gin balita nga mabasa sa ila pa­haya­gan. sam­pa­ton nga cor­re­spon­dents sa Ang mga balita gin­padal­man, indi Philip­pine Daily In­quirer san­day ha­paw lang. Kon ano ang porma Hazel Villa, Raj Padilla kag Jezza sang mga balita, dako ang nahimo Ne­po­mo­ceno. Suno kay Jezza, ang sini sang mga ed­i­tor nila – Vego, tagsa ka as­sign­ment gikan sa iya Le­muel Fer­nan­dez, Hazel Villa kag Ed­i­tor nga si Sir Rex isa ka hangkat karon nan­day Rex Maestre­campo kag kag mag­su­lat to make a dif­fer­ence sa Daryl Lasafin. kabuhi sang mga bu­malasa sini.

Pila sa mga re­porters nila nga akon Gi­nakabig ni Joy De Leon nga sadto kadun­gan kag gin­hangad sang hard­core train­ing ground ang read­ers na­galakip sa kan­day Ricky kag gin hatag niya sa Pub­lisher

PN Abaleña III, Joy De Leon, Raj Padilla, nga si Daniel Fa­jardo (DF) ang iya Hazel Villa, Jezza Ne­po­mo­ceno, May pag­pasala­mat sa pag­gabay, sub­ong Rago, Mon­tesa Griño- Caoy­onan, man kay Le­muel T. Fer­nan­dez Ray­mart Es­copel, Freda Sor­sano, (LTF) nga iya sadto ed­i­tor ang iya Roma Gon­za­les, Me­ri­anne Grace pagkasam­pa­ton bi­lang ma­nunulat Ereñeta, Jun Aguirre kag iban pa. ban­gud sang ila pag­gabay. Kon may

Tanan sila nag­pa­matuod nga mamahug, ara sila sa pag­su­porta.

Em­p­leyado na karon sang Lo­cal Gov­ern­ment Op­er­a­tions Of­fice si Freda Sor­sano apang kon iya mad­um­du­man makahilid­law ang mga pana­hon nga na­gala­gas siya sang iya mga news source sa pag­su­lat sang balita kag ang pag­su­lat nakab­u­lig sa pag-ayo sang iya kau­galin­gon.

Nakab­u­lig na­man s a i ya pro­fes­sional life ang apat ka tuig nga gin­hin­uyang ni Ray­mart Es­copel sa PN, na­hanas ang iya pag­su­lat kag nagserbe yadto sa mas maayo pa gid nga opor­tu­nidad, labi na sa busi­ness writ­ing kon sa diin siya isa man sa awarded busi­ness news writer.

Nurse si Roma Gon­za­les sang gin­su­lod nya ang hangkat sa pag­su­lat ban­gud child­hood dream nya. Sa likod sang kali­pay nga makita ang iya by line, gin­hakos ni Roma ang obli­gasyon sang jour­nal­ist ka­sub­ong sang pro. Nad­um­du­man ko pa sadto ang mga una niya nga as­sign­ment bahin sa isa­hanon nga sur­vivor sang naglug­dang nga barko.

JIMMY BRITANICO, BJMP-6

SIS­TERS IN CHRIST, BROTH­ERS IN SAL­VA­TION. The Mis­sion­ary Sis­ters of the Lord’s Ta­ble, also known as Mensa Do­mini, dis­trib­uted gifts to in­mates of San Jose District Jail in San Jose, An­tique re­cently. The group is headed by Sis­ter Ma. Car­men Pa­gun­san.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.