Wala paryen­te­hanay sa puli­tika

Panay News - - OPINION -

gid kita sang na­gala­gaw nga hur­ing-hur­ing nga gina-ini­tan si asawa­hon sa iya tra­baho sa Iloilo City Hall.

Indi lang ni Hu­man Re­sources Of­fi­cer Leo Eleven­cione kundi pati na ni City Ad­min­is­tra­tor Her­nando Galvez kag bisan ni Mayor Jose Espinosa III.

Ang i ning hur­ing- hur­ing na­gasil­ing nga gin- by­pass sin­ing matag-as nga opisyales si Mrs. Sa isa ka open­ing sa isa ka mas mataas nga pwesto tun­god iden­ti­fied siya kay Cong. Jerry Treñas. Ina tun­god ang mag-bi­las nga si Con­gress­man Jerry kag Mayor Joe III sa karon gi­nasil­ing nga maga-kon­tra­hanay gid sa pagka- meyor sa palaab­u­ton nga eleksyon 2019.

Ad­mi­ti­don na­mon nga malapit kami kay Con­gress­man. In fact, sang una siya ginpa-reg­u­lar ni anay mayor Man­sueto Mal­a­bor, nga mani­noy man sa bun­yag sang bata ko nga ki­nagot, si Con­gress­man ang nagsalo kay Mrs. agud i-pro­mote siya duha ka be­ses sa iya karon pwesto nga indi man mataas gid kay sub-prof man lang siya, apang puede pa na­man siya makasaka sing pila pa ka tikang paibabaw.

Madamo pa gid nga ka­bal­aslan ang nab­u­lig sa amon ni Con­gress­man upod sa iban nga pumu­luyo parti sa ikaay­ong lawas kag bisan pa sa pag­tuon sang mga ka­bataan.

Pero, kon isipon mo gid, wala man sing ka­balak-an si Mayor Joe III sa amon kay civil ser­vice el­i­gi­ble man si Mrs. nga gi­nad­u­mil­ian sa pag-kam­pa­nya sa eleksyon.

Wala man kami per­sonal kay Mayor Joe III kag sa iya pam­ilya. Si anay Guimaras vice gover­nor Edgar Espinosa mani­noy sang bata ko nga ki­nagot sa bun­yag.

Si anay nayor Leo Espinosa kag iya asawa mga abyan ko nga suod. In fact, gin-upod niya ako sadto sa iya tiket para kon­se­hal sa Jor­dan, apang na­mal­ibad ako kay gusto ko pa nga man­gin mama­hayag ukon jour­nal­ist sang sa mag-puli­tiko.

Si Tiyay Teresa, nga pakaisa sang amay ko sa Nueva Va­len­cia naka­pa­mana sang isa ka Espinosa. Isa ko pa gid ka tiya (pakaduha ni Papa) naka­pa­mana man sing Espinosa.

Duha ko ka frat brods mga Espinosa – si Atty. Ju­nie Espinosa, nga kum­pare ko pa gani sa hin­ab­los ni anay kap­i­tan An­to­nia Yulo, kag si Hamy Espinosa nga ka-school­mate ko sa Univer­sity of Iloilo. Kag madamo pa nga Espinosa ang masil­ing ko nga ka-re­lasyon na­mon sing suod.

Si City Ad­min­is­tra­tor Galvez nga taga-Nueva Va­len­cia gapameryente man gani sa amon. Si Lola ko Felina Gai­tan taga-Nueva Va­len­cia kag paryente niya ang mga Galvez.

Si Hu­man Re­source Of­fi­cer Eleven­cione na­man kum­pare ko kay ihada niya sa bun­yag ang ki­nagot na­mon.

Ti, paano abe ako makasil­ing nga may per­sonal ako sa ila? Kag paano man ako makasil­ing nga may per­sonal sila sa akon?

Ang ra­son gid lang nga yara sa isip ko amo ang puli­tika, nga wala man base­han kay ang isa ka civil ser­vice el­i­gi­ble, kat­u­lad sang asawa ko, indi maka-pangam­pa­nya sa kay sin-o nga puli­tiko.

Kon gi­nahingabut gid man ninyo si asawa­hon, how cruel na­man kayo! Labi na gid kay si Mrs. na-di­ag­nose sang sini lang nga may kanser kag pa­dayon un­der treat­ment, nga da­pat pa tani tagaan sing sim­patiya sa iya kahim­tan­gan. Nonethe­less, gi­na­pasalig ko ang aton ad­min­is­trasyon sa siyu­dad sa karon

*** nga ma­g­a­pa­bilin ako nga ob­jec­tive sa akon pag-kri­tikar sang ad­min­is­trasyon kat­u­lad sa gi­na­pa­hayag ko sa akon kolum: “Hil­way nga Panug­daon ni Matt”. Tra­baho lang, kag walang per­son­alan! com/ PN)

(w_­ma­teojr@ya­hoo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.