Ano ang kalayaan para sa akin?

Panay News - - METRO ILOILO - By Rea­dem B. Daliva,

KALAYAAN. Ano nga ba ito? Kung gu­ni­tain natin ang nag­daang hi­rap ng at­ing mga ni­n­uno, mga paghi­hi­rap na tiniis sa loob ng mahigit na 300 taon, sila’y in­alipin at bi­nus­a­bos ng mga dayuhan. Dahil dito, ang at­ing mga bayani tu­lad nina Dr. Jose Rizal, An­dres Boni­fa­cio, Emilio Jac­into, at iba pa ay naghimagsik at hindi natakot hu­marap sa mga sakim na kal­a­ban nan­gahu­lu­gan man ito ng kani­lang ka­matayan. Ibin­uwis nila ang kani­lang buhay alang-alang sa pinakamimithing kalayaan.

Ngayon, may­roon kaya tay­ong tu­nay na kalayaan? Masasabi kaya natin na tayo’y tu­nay nang malaya?

Maaari na nat­ing sabi­hing “Oo” sapagkat nakawala na tayo sa pagkak­a­ga­pos sa ka­pang­yari­han ng mga dayuhan. Ngu­nit sa mga pangya­yaring na­ga­ganap ngayon, tila may bal­akid ang at­ing gus­tuhin. Kung min­san, nagig­ing kuyom ang at­ing mga bibig dahil nananaig sa atin ang pagkatakot BSED English CAPSU Main nab aka tayo’y sak­ma­lin ng mga taong maka­pang­yari­han. Kung pana­hon na­man ng ha­lalan, tila nawawala ang at­ing kara­p­atan at kalayaan sa pag­boto dahil sa mga na­ga­ganap na “dagdag bawas” na nababasa natin sa pa­haya­gan. Ito ba ang kalayaan? Hindi nga ba’t ang kalayaan ay kawalan ng pag­babawal, hindi nak­a­ga­pos, at pag­gawa ng anu­mang ni­nanais at gu­gus­tuhin?

Oo nga’t ang kalayaan ay pag­babawal at pag­pipigil sa isang tao ngu­nit bi­lang isang ma­ma­mayan, tayo’y may mga tungkul­ing da­pat gam­panan at may mga batas na da­pat sundin. Ipakita natin na tayo’y may disi­plina’t pagkakaisa bi­lang isang bansa. Ito’y pinatu­nayan ng na­ganap na EDSA Revo­lu­tion up­ang ipakita na tayo’y may lakas at tibay ng loob up­ang hubu­gin ang sar­ili nat­ing bukas para matamo ang tu­nay na kalayaan, ka­paya­paan, at kaun­laran. Ang EDSA ay man­a­natil­ing makasaysayang alaala sa la­hat ng Pilipinong nag­mama­hal ng kalayaan. ( Paid ar­ti­cle)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.