Depresyon

Sun.Star Baguio - - Opinion - Ito?

PAANO ako lal­a­ban? Ang sakit! Ang lungkot! Na­pakadilim! Bakit nga ba kailan­gan natin maranasan Sa magkakaibang dahi­lan pero sa magkakat­u­lad na paki­ram­dam!

'Yung la­hat ng emosyon mo sabaysabay na umaatake sa buong pagkatao mo! 'Yung tipong isang bun­dok na 'yung nakada­gan sa dib­dib mo sa so­brang bi­gat! Ang hi­rap 'yung hindi ka makal­a­ban! 'Yung wala kang ma­g­awa kundi tu­mu­lala! Marami kang maririnig na kapit lang, la­ban lang, kaya mo 'yan, mat­a­pang ka, malakas ka, malalam­pasan mo 'yan, an­dito lang kami para sa iyo! Sa mga sal­i­tang ganyan, me­dyo nahi­hi­mas­masan ka at min­san akala mo okay ka na. Pero sa isang saglit, ba­ba­lik 'yung sakit. Ba­ba­lik 'yung lungkot. Ba­ba­lik 'yung paki­ram­dam na ayaw mo na, hindi ko na kaya, wala na, suko na ta­laga ako!

Pero sa isang banda, ha­bang nakat­u­lala ka, may­roong isang sisin­git na li­wanag na na­pakaliit. Isang na­pakaliit na li­wanag na ka­pag pinag­tu­u­nan mo ng pansin ay lalaki ng lalaki at, biglang sa kawalan, parang may mag­bubu­long sa iyo na, "hindi ka bibi­gyan ng isang pag­subok ng PANGINOONG DIYOS kung hindi mo makakayanan!"

At sa mu­munt­ing li­wanag na nakita mo doon, mag­sisim­ula ang pag-asa mo! Pag-asa sa mul­ing pag­buo sa nadurog na pagkatao mo! Dito ka kukuha ng lakas, dito ka lal­a­ban at dito hind­inghindi ka na matat­alo! Dahil 'yung mu­munt­ing li­wanag na nag­pakita sa iyo ngayon ay isang na­pakalak­ing dahi­lan up­ang mabuhay ka!

Kapit lang. Ma­hal tayo ng Panginoong Diyos! Kailan­gan nya lang tay­ong patata­gin. At ha­bang pinatatatag nya tayo, kasabay 'nun ay ang pagyakap nya sa atin ng mahig­pit at sinasabi nya na kaya mo yan anak! Ma­hal kita!

(Ang li­ham na ito ay likha at pinadala nila Lanie at Zhea­mus ng Barangay Isla, Ca­banat­uan

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.