Pam­panga

Sun.Star Pampanga - - EN­TER­TAIN­MENT! -

patata­gin ang prib­ado at pam­pub­likong ug­nayan sa bawat isa. Kailan­gan natin mag­tu­lun­gan up­ang ma­palakas natin ang at­ing kakaya­hang makipag­tag­isan sa larangang pandaigdi­gan o global com­pet­i­tive­ness ng at­ing agri­cul­tural sec­tor,” San­ti­ago said.---CSF-CIO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.