RE­ME­DIAL

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

JENNELYN J. MEN­DOZA

Ano nga ba ang re­me­dial sa paar­alan? Kanino ba da­pat ibi­gay ang re­me­dial sa paar­alan? Paano ba ito ib­inibi­gay sa mga mag-aaral?

Sa kasalukuyang pana­hon, ang bata na mababa ang grado at bum­abagsak sa isang asig­natura ay binibi­gyan pa ng isang pagkakataon up­ang ma­punan ang pun­tos na mababa o wala siyang Gawain ng karagda­gang pag­susulit o Gawain up­ang ma­punan ang kanyang pun­tos ng sa ganon bago lum­abas at kompyutin ang kanyang grado um­abot ito sa pass­ing grade. Na­paka ideyal ng pananaw na ito kaya sa parte ng mga mag-aaral at ng mga kagu­ruan. Ngu­nit ano ba ang nangya­yari sa re­al­i­dad? Mula ng ump­isa­han ito noong 2015 tu­maas ang bi­lang ng puma­pasang bata. Ang mga guro ay pur­sigido na gawin ang kani­lang makakaya up­ang mat­u­lun­gan ang kanyang mga tin­u­tu­ruan. Bum­ababa ang bi­lang ng mga mag-aaral na ki­nakailan­gang mag-sum­mer para maipasa ang asig­nat­u­rang sadyang hindi niya naipasa. Ngayon na ang mga mag-aaral ay alam na ang pro­grama na ito, nabawasan na ang pag­pupur­sige ng mga mag-aaral sa pag-aaral lalo na ung me­dyo mahina sa klase. Ang kani­lang ini­isip sa kasalukuyan may re­me­dial na­man na ibibi­gay si Mam at si Sir. Kahit walang dahi­lan sa pag-ab­sent pat­u­loy nila itong gi­na­gawa.

Sa punto na­man nila Mam at Sir la­hat ng in­ter­ven­tion ay kani­lang gi­na­gawa (1) pina­p­atawag ang guardian, (2)pinag­tataanan nang mga karagda­gang Gawain ang mga mag-aaral na maar­ing mag-re­me­dial, (3) home visit pag ta­la­gang malala na ang sit­wasyon, at (4) Hi­na­habol habol pa ang mga mag-aaral na ito sa kani­lang gagawin at ipa­pasang Gawain. Nakakatuwang isipin kung ang mga mag-aaral na ito ay pur­sigido at tat­a­pusin ang ib­ini­gay na Gawain ni Mam at Sir walang magig­ing pasanin sa paghubog ng kani­lang kali­nan­gan.Ngu­nit ang malak­ing prob­lema, hindi nila gi­na­gawa o kaya na­man di mo ki­nakik­i­taan ng pag­pupur­sige sa kani­lang tina­pos na Gawain. Mas nagig­ing prob­lema ito dahil mas bababaan ang in­aasa­han sa mga mag-aaral kaya ang maliit na ba­hag­dan na ito ng mga mag-aaral ay pino­prob­lema nila Mam at Sir…

— oOo— The au­thor is Teacher II at Pam­panga High School

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.