KARERA: KALIWA’T KANAN

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

DR. ELENITA S. POLIDARIO

Ang tao ay nabubuhay para makipag karera, para makipag una­han. Makipag una­han kanino? Makipag karera saan? Bakit ba nasabing ang tao ay nakikipagkar­era? Ang karera ba ay sa mga sasakyan lang? sa mga atleta lang? Ang karera sa buhay ng tao ay may iba’t ibang kahu­lu­gan, alin man ang at­ing pananaw sa karera isa parin ang ibig sabi­hin nito, ito parin ay nan­gan­gahu­lu­gang una­han.

Ang tao ay may dalawang paa ang kaliwa at ang kanan. Hindi ba’t ang dalawang paa na ito ay lag­ing nag uu­na­han? Hindi nag­pa­pan­tay ang dalawang ito mal­iban nalang kung ikaw ay hi­hinto. Maaari nat­ing sabi­hin na ang dalawang paang ito ay ku­makatawan sa dalawang bagay, sa lim­i­ta­syon at dedikasyon ng isang tao. Sa at­ing paglalakad lag­ing may isang paa ang nau­una min­san kaliwa min­san kanan lagi si­lang nag uu­na­han tu­lad na lamang ng lim­i­ta­syon at dedikasyon ng isang tao. Min­san mas nangin­gibabaw ang at­ing dedikasyon at at­ing nalalag­pasan ang at­ing sar­il­ing lim­i­ta­syon, ka­pag ang bagay na at­ing nais gawin ay nais­a­puso natin gaano man ito kahi­rap um­abot man tayo sa at­ing lim­i­ta­syon na­ga­gawa pa natin itong malam­pasan dahil sa tinatawag na dedikasyon. Min­san na­man mas nau­una ang lim­i­ta­syon, min­san kahit anong gawin natin hindi natin ma­g­a­wang maabot o malam­pasan ang at­ing lim­i­ta­syon, ito ay dahil tayo ay ku­lang sa dedikasyon o dikaya na­man ay pinan­gun­gu­na­han tayo ng kaba nakakalimu­tan natin kung hang­gang saan ba ang kaya natin, pero sa oras na gu­mawa na tayo ng hak­bang malalam­pasan at malalam­pasan natin ang lim­i­ta­syon. Gaano man kalayo o kalapit ang isang paa aabu­tan at aabu­tan parin siya ng isa, ka­pag nalam­pasan na natin ang lim­i­ta­syon muli nana­man itong ha­hak­bang at pupunta sa at­ing hara­pan at muli kailan­gan nana­man natin itong malam­pasan para tayo ay makau­sad.

Paano kung mag­pan­tay ang dalawang paa? Paano kung hindi na ito hu­mak­bang? Lagi nat­ing tatan­daaan na mag­pa­pan­tay lang ang dalawang paa ka­pag nat­a­pos na ang paglalak­bay, ka­pag na tapos na ang paglalak­bay mo at nar­rat­ing mona ang iy­ong patu­tun­guhan. Kung hindi kappa nakakarat­ing ito ay nan­gan­gahu­lu­gan na kailan­gan mopang hu­mak­bang, hu­mak­bang ka at maglak­bay sa buhay, hu­mak­bang ka ng walang tigil, hu­mak­bang ka hang­gang marat­ing ng dalawa mong paa ang dulo ng daan, hu­mak­bang ka hang­gang may daan kang pwe­deng tapakan, huwag kang hi­hinto. Mag­pa­pan­tay lang ang dalawang paa ka­pag narat­ing mona ang dulo, mag­pa­pan­tay lang ang dalawang paa ka­pag tapos kana sa iy­ong paglalak­bay, mag­pa­pan­tay lang ang dalawang paa ka­pag narat­ing mona ang fin­ish line. Hindi matat­a­pos ang karera hang­gang hindi nararat­ing ng mga kala­hok ang dulo, hindi pa ito tapos hang­gang may isa pang nati­tira sa likod ng fin­ish line.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.