DAKILA

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

MARIA LUISA G. PINEDA

Sa apat na su­lok ng silid-ar­alan

San­data man niya kung tawa­gin ay ay les­son plan Pagkat­a­pos na­man ng ta­lakayan Sin­isig­urong bawat mag-aaral ay may natu­tu­nan

Oras niya han­dang ilaan kahit pa nga over­time Hang­gang sa tahanan tra­baho pinaglala­mayan

Pero para sa kanya ang pag­tu­turo hindi lang kabuhayan Ito rin ay isa din sa dahi­lan ng kanyang kali­gaya­han

Hang­gang sa pag­tat­a­pos ng kanyang tungkulin

Ini­isip pa rin mga ka­pakanan ng kanyang mga tin­u­ruan Kahit wala na sa paar­alan

Pag­pupu­gay sa kanya ay mag­pakailan­man

— oOo—

The au­thor is Teacher III at Cristo Rey High School, Ca­pas, Tar­lac

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.