Me­dia killings sa bansa mar­eresolba hang­gang 2020?

Sun.Star Pampanga - - OPINION -

Ibig mang­yari ni Pan­gu­long Ro­drigo Duterte ang la­hat ng mga kaso ng Me­dia Killing sa bansa ay matat­a­pos o mar­eresolba hang­gang sa 2020.

Sa pa­hayag ni Un­der­sec­re­tary Joel Sy Egco, ex­ec­u­tive di­rec­tor ng Pres­i­den­tial Task Force on Me­dia Se­cu­rity (PTFoMS) sa Dateline, gusto raw ni Pan­gu­long Duterte na maresolba ang la­hat ng Me­dia Killings sa bansa.

Ito ang sin­abi ni Sy Egco nang ib­ini­gay ni Chief Su­per­in­ten­dent Amador Cor­pus, Po­lice Re­gional Of­fice-3 (PRO3) ang case files ng Me­dia Killing sa Cen­tral Lu­zon sa kanya (Sy Egco).

Sa ib­ini­gay na doku­mento ni Cor­pus kay Sy Egco, umaabot sa 9 na ka­song Me­dia Killings sa re­hiyon ay mula 20. Sa 9 na kaso ang lima dito ay na­lu­tas dahil ang mga sus­pek ay naaresto ng PNP.

Sang-ayon kay Cor­pus, dalawa ditto naka-pend­ing sa korte at ang dalawa kaso sa Nueva Ecija ay malapit na rin maresolba at kasalukuyang tina­tra­baho ng PNP.

Sang-ayon kay Sy Egco la­hat ng Po­lice Re­gional Of­fice sa bansa ay kanyang bibisi­ta­han kaug­nay sa Me­dia Killings, ang ang PRO3 ang unang bin­isita nito dahil siya ay taga Cen­tral Lu­zon.

La­hat ng mga PROs ay ak­ing bibisi­ta­han at kukunin ang la­hat ng doku­mento kau­gu­nay sa mga Me­dia na pinatay at up­ang maresolba ang la­hat ng mga ito,” ayon kay Sy Egco.

Sin­abi nito (Sy Egco) na ang task force ay iimbesti­ga­han ang la­hat ng Me­dia Killings kung ang mga ito ay may kaug­nayan sa kani­lang tra­baho. At ka­pag may kaug­nay ito, dito pa lamang masasabi na Me­dia Killing ito.

Sang-ayon kay task force chief, in­aasa­han nito sa 2020 ay wala ng record ng Me­dia Killing cases.

*****

Jose Abad San­tos High School now Pam­panga High School batch ’70 Re­uni on.

To be held at Otel lo­cated along Lazatin Boule­vard, Dolores, City of San Fer­nando this Satur­day (Feb. 17).

The pro­gram will start at 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Please con­tact Ned Canlas cell­phone num­ber 0917-540-1805

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.