Po­lice Aux­il­iary ang so­lusyon

Sun.Star Pampanga - - OPINION -

Alam po natin na ku­lang na ku­lang ang Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) per­son­nel.

Kaya na­man ku­lang na ku­lang din ang “po­lice vis­i­bil­ity” natin sa bansa, ayon sa isang po­lice of­fi­cer.

Sa isang pag-uusap ng Date­line kay Se­nior Su­per­in­ten­dent Ron­aldo Llan­era, Deputy Re­gional Di­rec­tor ng Po­lice Re­gional Of­fice III (PRO-3) ang maaar­ing so­lusyon sa kaku­lan­gan ng PNP per­son­nel ay maaar­ing tu­gu­nan ng Lo­cal Gov­ern­ment Unit (LGUs).

Sang-ayon kay Llan­era ang “ideal” ra­tio sa PNP per­son­nel re pop­u­la­tion is 500 per­sons to 1 po­lice of­fi­cer.

Sa ngayon ang ra­tio is 1,500 pop­u­lace to 1 po­lice of­fi­cer kaya malayo sa ibig mang­yari ng PNP.

Upang maabot kahit na pa­paano ang ra­tio 500 to 1, ayon kay Llan­era, isang sa so­lusyon ang pag-re­cruit ng mga po­lice aux­il­iary.

Ma­ga­gawa ito kung ang mga al­ka­lde sa bansa ay na ku­muha ng kani­lang mga po­lice aux­il­iary.

Marami na­man mga al­ka­lde sa bansa lalo na sa Cen­tral Lu­zon ang kayang mag­pashod sa kukunin ng nito mga po­lice aux­il­iary, ayon pa kay Llan­era.

Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pagkuha ng mga po­lice aux­il­iary, mai­ib­san ang kaku­lan­gan ng PNP per­son­nel, pa­hayag pa ni Llan­era.

Ang mga kukunin na mga po­lice aux­il­iary ng mga al­ka­lde, ang PNP au­thor­i­ties ang magsasagawa ng interview at pag-train­ing.

Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng PNP train­ing, ang mga po­lice aux­il­iary ay ma­ha­hasa na parang pulis.

Kaya lang ang mga ito, ay pawang batuta lang ang kani­lang san­data at hindi puwe­deng mag­dala ng baril, ayon pa kay Ll an er a.

Ito ang nakik­i­tang so­lusyon ni Llan­era sa kaku­lan­gan ng PNP per­son­nel sa bansa.

***** An­nounce­ment

Jose Abad San­tos

High School (JASHS) ’70 (re­union)

Fe­bru­ary 17, 2018

Otel lo­cated along Lazatin Boule­vard Dolores, City of San Fer­nando Pro­gram starts at 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Con­tact Ned Can­las at 0917-540-1805

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.