Ba­bala sa mga pulis: ‘No Tex­ting’

Sun.Star Pampanga - - TOPSTORY! -

Isang miyem­bro ng Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) ang nahuli ni Chief Su­per­in­ten­dent Amador Corpus, Po­lice Re­gional Of­fice III (PRO-3) di­rec­tor na “tex­ting” ha­bang nasa duty.

Ito’y nang­yari noong Oc­to­ber 31, sa To­tal Gas Sta­tion sa Barangay Su­cad, Apalit, Pam­panga sa loob ng North Lu­zon Ex­press­way.

Sa gabi ng Miy­erkules (Oc­to­ber 31), nag-in­speksyon si Corpus sa mga naka duty na ide­ploy na 6,000 PNP per­son­nel bago mag Un­das.

Sa kanyang pag-in­speksyon nakita ni RD si PO1 Jojo Gu­tier­rez, 25, nakata­laga sa 2nd Pam­panga Mo­bile Force Com­pany (PMFC) na “tex­ting” ha­bang naka-duty ito.

Si Gu­tier­rez ay miyem­bro ng Quick Re­sponse Team ng PMFC night shift sa ka­habaan ng NLEx sa To­tal Gas Sta­tion na naka-duty noon nang mahuli ni Corpus.

Hul­ing huli ni RD si Gu­tier­rez na hawak ng kanyang cell­phone and “tex­ting” ha­bang naka-duty.

Sin­er­mu­nan umano ni Corpus at pinasabi­han si Gu­tier­rez na bawal na bawal ang “tex­ting” ha­bang naka-duty.

Hindi pa mala­man kung ano pa ang nag­ing aksyon ni RD sa nasabing pulis.

Sang-ayon sa IO ng Date­line, bukod sa ser­mon, ip­inat­apon umano ni Corpus si Gu­tier­rez sa kanyang gi­nawang paglabag.

Sang-ayon kay Corpus, ito’y ma­li­naw na vi­o­la­tion of Chief PNP directives ang “tex­ting” while on duty.

Mga pulis na “tex­ting” while on duty, in­gat kayo baka kayo ang susunod na ipa­p­at­apon sa Au­rora po­lice o sa ibang po­lice re­gional of­fice.

LTO-3 li­cens­ing umaksyon?

Isang ma­sus­ing imbesti­gasyon ang gi­na­gawa ng Land Trans­porta­tion Of­fice III (LTO-3) Driver’s Li­cens­ing Sec­tion.

Ito’y mat­a­pos na­su­lat ng in­y­ong lingkod ang pat­u­loy op­erasyon ng mga fix­ers sa nasabing tang­ga­pan sa Capi­tol Com­pound.

Pagkat­a­pos mabasa ang kolum, kaa­gad nagsagawa ng sar­il­ing imbesti­gasyon si Ed­win Rosales, chief ng LTO-3 Driver’s Li­cens­ing Sec­tion.

Na­pag-ala­man nang maupo si Rosales sa kanyang puwesto, nandyan na ang mga fix­ers at hindi na ito m asaw at a.

Sa dami ng mga fix­ers iy­ong iba hindi mo ito ma­sawata, ayon sa IO.

Sang-ayon sa IO, mukhang malak­ing grupo na ito na hindi mabuwag kaya pat­u­loy ang mga ito sa kani­lang il­le­gal op­er­a­tion.

Sang-ayon kay Rosales, nang maupo ito sa LTO-3 Driver’s Li­cens­ing Sec­tion sin­im­u­lan nito ang pagli­nis sa hanay ng kanyang tang­ga­pan.

Marami itong tauhan na in­ili­pat na lamang nang ibang tang­ga­pan ng LTO.

Hang­gang ngayon kanyang nilili­nis ang kanyang tang­ga­pan.

Ayon sa kanya, sa loob ng com­pound ng LTO3- ay wala nang makaka­pa­sok na mga fix­ers.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.