₱55-M Makati foot­bridge

Tempo - - News Roundup - (Anna Liza Vil­las-Alavaren)

Pi­nasi­nayaan ka­makailan ang bagong ₱55-mil­lion pedes­trian over­pass na may es­ca­la­tor sa Makati com­mer­cial district na iti­nayo para sa lig­tas at mag­in­hawang paglalak­bay ng mga em­p­leyado at res­i­dente sa nat­u­rang lu­gar. Ang foot­bridge na iti­nayo ng Makati Com­mer­cial Es­tate As­so­ci­a­tion (MACEA) sa Sen­a­tor Gil Puyat Av­enue ay mula RCBC Plaza Build­ing hang­gang sa Col­umns Ayala Av­enue. Ang proyekto ay ba­hagi ng tri-level pedes­tri­an­iza­tion pro­gram ng MACEA na bin­ubuo ng un­der­ground pas­sage­ways, on-grade cov­ered side­walks at el­e­vated walk­ways. Nakatakda ring itayo ng MACEA ang pan­galawang over­pass na magko-con­nect sa Peo­ple Sup­port Build­ing at Makati Post Of­fice. In­aasa­hang matat­a­pos ito sa Abril ng susunod na taon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.