Ac­tress nadis­maya sa ma­jor net­work

Tempo - - Front Page - (Rowena Agi­lada)

TWO years ang kon­trata ng isang ak­tres sa isang ma­jor net­work. Umasa siyang may ma­g­a­n­dang mangya­yari sa kanyang ca­reer sa kanyang come­back sa show­biz.

Mata­gal-ta­gal ding namahinga ang ak­tres dahil may matindi siyang pinag­daanan sa kanyang per­sonal life.

Noong naka-re­cover na siya, nag-de­sisyon siyang bu­ma­lik sa show­biz. Muli na­man siyang bini­gyan ng pagkakataon ng isang ma­jor net­work. Pi­napirma siya ng twoyear con­tract.

But to her dis­may, pinaasa lang pala siya ng net­work. Lu­mi­pas ang isang taon sa kanyang kon­trata, wala pa rin siyang project. “Nganga” pa rin ang ak­tres, kaya nag-de­sisyon siyang mag­paalam at umalis na lang sa net­work.

Lu­mi­pat siya sa kal­a­bang net­work at doon siya nabi­gyan ng ma­g­a­n­dang ex­po­sure. Isi­nama siya sa isang malak­ing project. May mga TV guest­ing pa ang ak­tres.

Aniya, masaya siya, kom­portable at masarap mag­tra­baho sa net­work kahit wala siyang kon­trata. Nararam­daman niya ang im­por­tan­siyang ib­inibi­gay sa kanya. “Dito na lang ako. Ayoko na du’n sa ka­bila (ri­val net­work),” anang ak­tres.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.