Bu­Cor OIC iti­nalaga

Tempo - - News - (Jef­frey G. Dam­icog)

Iti­nalaga si Bureau of Corrections (Bu­Cor) Ad­min­is­tra­tive Di­vi­sion Chief Rey Raa­gas bi­lang of­fi­cer-in-charge ng ahen­siya ka­sunod ng res­ig­na­tion ng di­rec­tor gen­eral nito na si re­tired Po­lice Chief Su­per­in­ten­dent Ben­jamin De­los San­tos.

Nag-is­sue si Jus­tice Sec­re­tary Vi­tal­iano Aguirre ng De­part­ment Or­der No. 477 na nag­tata­laga kay Raa­gas bi­lang Bu­Cor of­fi­cer-in­charge.

“Mr. Raa­gas is hereby au­tho­rized to per­form func­tions in re­la­tion to the day-to-day oper­a­tions of the Bureau, func­tions del­e­gated to the Di­rec­tor Gen­eral pur­suant to De­part­ment Or­der No. 015 dated 27 Jan­uary 2017 and such other min­is­te­rial du­ties that are es­sen­tial in or­der not to dis­rupt pub­lic ser­vice,” ayon sa or­der ni Aguirre.

Sin­abi ni Aguirre na ang des­ig­na­tion ni Raa­gas ay dagdag sa kaniyang “ex­ist­ing du­ties and re­spon­si­bil­i­ties.”

Nag­bitiw si De­los San­tos sa kaniyang tungkulin mat­a­pos ibalita ni Aguirre ang pag­ba­ba­lik ng il­le­gal drugs trade sa loob ng New Bili­bid Prison (NBP) sa Muntinlupa City.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.