Lotto out­let ni­nakawan

Tempo - - News - (Martin A. Sadong­dong)

Ti­nan­gay ng isang ar­madong lalaki ang ₱15,000 kita ng isang lotto out­let sa Pasay City nang holdapin niya ang babaeng teller nito noong Linggo ng gabi.

Kini­lala ni PO3 Mario Golon­d­rina ang bik­tima na si Jack­y­lou Ma­maril, 21, ng No. 15B Con­chita St., Barangay 128, Pasay.

Nag-iimbestiga pa ang po­lice para mak­i­lala ang sus­pect na naka­suot ng black hooded jacket, black short pants at tsinelas.

Sin­abi ni Ma­maril sa po­lice na nag­wawalis siya sa tapat ng lotto out­lets sa Ar­naiz cor­ner M. Dela Cruz Streets dakong 8:30 p.m. nang hablutin siya sa leeg ng sus­pect at tu­tukan ng patalim sa bay­wang.

Inu­tu­san ng sus­pect si Ma­maril na puma­sok sa lotto out­let at pin­uw­ersa siyang buk­san ang vault kung saan nakatago ang pera.

Mat­a­pos makuha ang pera, ma­bilis na tu­makas ang holdaper. Pi­nag-ar­alan ng mga imbesti­gador ang closed-cir­cuit tele­vi­sion (CCTV) sa nat­u­rang lu­gar para mak­i­lala ang sus­pect.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.